Nghị định 119/2015/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 119/2015/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Số hiệu: 119/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 13/11/2015 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. TRÁCH NHIỆM THAM GIA BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 • Điều 4. Đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
 • Điều 5. Thời hạn bảo hiểm
 • Điều 6. Phạm vi bảo hiểm, loại trừ trách nhiệm bảo hiểm
 • Mục 2. ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 • Điều 7. Điều kiện đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm
 • Điều 8. Điều kiện đối với doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm, tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài
 • Điều 9. Mức giữ lại
 • Mục 3. SỐ TIỀN BẢO HIỂM TỐI THIỂU, NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH MỨC PHÍ BẢO HIỂM
 • Điều 10. Số tiền bảo hiểm tối thiểu
 • Điều 11. Nguyên tắc xác định mức phí bảo hiểm
 • Chương III QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 • Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng
 • Điều 14. Trách nhiệm của các Bộ, ngành
 • Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • Điều 18. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Ngày 13/11 vừa qua, căn cứ các quy định của Luật Xây dựng 2014, Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi 2010), Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2015/NĐ-CP để điều chỉnh về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Nội dung Nghị định 119/2015/NĐ-CP này quy định về trách nhiệm tham gia bảo hiểm bắt buộc, điều kiện triển khai bảo hiểm bắt buộc, số tiền bảo hiểm tối thiểu, nguyên tắc xác định mức phí bảo hiểm và quản lý nhà nước về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo quy định của Nghị định 119 này thì chi phí mua bảo hiểm xây dựng sẽ được thực hiện như sau:

- Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: phí bảo hiểm được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng.

- Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: phí bảo hiển được tính vào giá thành sản phẩm tư vấn.

- Đối với bảo hiểm cho NLĐ thi công trên công trường: phí bảo hiểm được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Số tiền bảo hiểm tối thiểu được quy định tại Nghị định 119 này như sau:

- Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: số tiền bảo hiểm tối thiểu là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành nhưng không thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ sung.

- Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn, thiết kế.

- Đối với bảo hiểm cho NLĐ thi công trên công trường: số tiền bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu đồng/người/vụ.

Nghị định 119/2015 này giao Bộ Tài chính trách nhiệm ban hành quy tắc, điều khoản bảo hiểm, mức phí bảo hiểm đối với 3 loại bảo hiểm trên.

Bộ Xây dựng sẽ có trách nhiệm hướng dẫn lập chi phí bảo hiểm trong chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định 119/2015/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 10/2/2016. Những hợp đồng đã giao kết trước ngày nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiên theo quy định tại thời điểm giao kết hợp đồng.
 

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 119/2015/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 119/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 119/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật