Văn bản khác 114-KL/TW

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 114-KL/TW

Tiêu đề: Kết luận 114-KL/TW năm 2015 về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Số hiệu: 114-KL/TW Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Ban Bí thư Trung ương Đảng Người ký: Lê Hồng Anh Ngày ban hành: 14/07/2015 Lĩnh vực: Quốc phòng

Nâng cao hiệu quả của các cơ quan nhà nước về công tác dân vận

Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận 114-KL/TW năm 2015 về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.

Những điều đạt được

Trong những năm vừa qua, công tác dân vận của cơ quan nhà nước được các cấp quan tâm, tích cực thực hiện phong trào “Dân vận khéo” và đã đạt được kết quả quan trọng.

Các VBPL liên quan đến quyền dân chủ, hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp đã quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận.

Phương thức hoạt động của các CQNN đã được đổi mới theo hướng vì dân, chăm lo cho nhân dân, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; mở rộng dân chủ đồng thời phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.

Việc thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp đã góp phần vào phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu sót, hạn chế

Tuy nhiên, công tác dân vận của CQNN các cấp còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu hiện tại.

Công tác vận động, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách và đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa thật sự được quan tâm đúng mức.

Hiệu quả cải cách hành chính chưa cao, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn sách nhiễu, hách dịch, quan liêu, tham nhũng, cửa quyền.

Việc lấy ý kiến nhân dân khi xây dựng, triển khai dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở nhiều nơi còn hình thức; một số chính sách, pháp luật chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Công tác tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu CQNN với nhân dân chưa được quan tâm đúng mức; quyền làm chủ của nhân dân cũng còn bị vi phạm.

Hiệu quả giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo chưa cao; tình trạng khiếu kiện đông người còn diễn biến phức tạp.

Nguyên nhân

Nguyên nhân của những yếu kém trên là do công tác xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng hiệu quả còn hạn chế; một số cấp ủy đảng, CQNN chưa nhận thức đầy đủ vai trò của công tác dân vận của cơ quan nhà nước.

Cơ chế giám sát, tham gia quản lý nhà nước, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chưa được triển khai đồng bộ.

Thực hành dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương xã hội chưa tốt. Sự phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị vẫn còn chưa thường xuyên; chưa tập trung giải quyết kịp thời một số bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Kết luận 114-KL/TW được ban hành ngày 14/7/2015.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 114-KL/TW để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 114-KL/TW

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 114-KL/TW

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 114-KL/TW

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 114-KL/TW

Đang cập nhật