Quyết định 18/2007/QĐ-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 18/2007/QĐ-BNN

Tiêu đề: Quyết định 18/2007/QĐ-BNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý dự án Lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 18/2007/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 01/03/2007 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 18/2007/QĐ-BNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý dự án Lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LÂM NGHIỆP
  • Điều 1. Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển ...
  • Điều 2. Nhiệm vụ của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp
  • Điều 3. Tổ chức bộ máy
  • Điều 4. Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp trình Bộ phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban.
  • Điều 5. Biên chế của Ban do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt. Ban được hợp ...
  • Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ các Điều 2,3,4 ...
  • Điều 7. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan thuộc Bộ ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 18/2007/QĐ-BNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 18/2007/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 18/2007/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 18/2007/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 18/2007/QĐ-BNN

Đang cập nhật