Thông tư 22/2015/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 22/2015/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 22/2015/TT-NHNN quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 22/2015/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Toàn Thắng Ngày ban hành: 20/11/2015 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 22/2015/TT-NHNN quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG SÉC
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Ký phát, thanh toán séc ghi số tiền bằng ngoại tệ
 • Điều 5. Truy đòi do séc không được thanh toán
 • Chương II CÁC NỘI DUNG CỦA SÉC VÀ KÝ PHÁT SÉC
 • Điều 6. Nội dung trên séc
 • Điều 7. Lập và ký phát séc
 • Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của người ký phát
 • Chương III CUNG ỨNG SÉC
 • Điều 9. Mẫu séc trắng
 • Điều 10. Thủ tục đăng ký mẫu séc trắng
 • Điều 11. In séc trắng và thông báo mẫu séc trắng
 • Điều 12. Thủ tục cung ứng séc trắng
 • Điều 13. Trách nhiệm của người được cung ứng séc trắng
 • Chương IV CHUYỂN NHƯỢNG, NHỜ THU SÉC
 • Điều 14. Chuyển nhượng séc
 • Điều 15. Nhờ thu séc
 • Chương V BẢO ĐẢM THANH TOÁN SÉC
 • Điều 16. Bảo chi séc
 • Điều 17. Bảo lãnh séc
 • Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của người bảo lãnh
 • Chương VI XUẤT TRÌNH VÀ THANH TOÁN SÉC
 • Điều 19. Xuất trình séc
 • Điều 20. Địa điểm xuất trình
 • Điều 21. Thanh toán séc tại người bị ký phát
 • Điều 22. Xử lý séc không đủ khả năng thanh toán
 • Điều 23. Thanh toán séc thông qua người thu hộ séc
 • Điều 24. Tổ chức cung ứng séc
 • Điều 25. Lãi suất phạt
 • Chương VII XỬ LÝ MẤT VÀ HƯ HỎNG SÉC
 • Điều 26. Mất séc
 • Điều 27. Hư hỏng séc
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 28. Hiệu lực thi hành
 • Điều 29. Tổ chức thực hiện

Vẫn có thể được thanh toán Tờ séc xuất trình chưa quá 06 tháng

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010; Luật Các tổ chức tín dụng 2010; Nghị định 156/2013/NĐ-CP;  Nghị định 101/2012/NĐ-CP, ngày 20/11/2015, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư 22/2015/TT-NHNN quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc.

Nội dung Thông tư này quy định về hoạt động cung ứng và sử dụng séc tại các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Cụ thể:

Lập và ký phát séc.

Điều 7, Thông tư 22/2015 quy định tờ séc phải được lập trên mẫu séc trắng do người bị ký phát cung ứng; nếu séc được lập trên mẫu séc trắng không phải do người bị ký phát cung ứng, thì người bị ký phát có quyền từ chối thanh toán tờ séc đó.

Đồng thời những yếu tố trên tờ séc phải được in hoặc ghi rõ ràng bằng bút mực hoặc bút bi, không viết bằng bút chì hoặc các loại mực đỏ, mực dễ bay màu, không sửa chữa, tẩy xóa. Chữ viết trên séc là tiếng Việt. Trường hợp séc có yếu tố nước ngoài thì séc có thểsử dụng tiếng nước ngoài theo thỏa thuận của các bên.

Cung ứng Séc.

Ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước khi in séc trắng để cung ứng cho khách hàng phải thực hiện đăng ký mẫu séc trắng tại NHNN.

Theo đó, khi có nhu cầu sử dụng séc, chủ tài khoản thanh toán hoặc người được chủ tài khoản thanh toán ủy quyền lập giấy đề nghị cung ứng séc trắng nộp cho tổ chức cung ứng séc.

Khi nhận được giấy đề nghị cung ứng séc trắng, tổ chức cung ứng séc có trách nhiệm kiểm tra điều kiện của người đề nghị cung ứng séc trắng.

Điều kiện bảo chi séc.

Để thực hiện bảo chi séc, người ký phát phải có đủ tiền trên tài khoản thanh toán để đảm bảo khả năng thanh toán cho tờ séc, hoặc nếu không đủ tiền trên tài khoản thanh toán nhưng được người bị ký phát chấp thuận cho người ký phát thấu chi đến một hạn mức nhất định để bảo đảm khả năng thanh toán cho số tiền ghi trên tờ séc được quyền yêu cầu người bị ký phát bảo chi tờ séc đó.

Xuất trình séc

Điều 19, Thông tư 22 quy định thời hạn xuất trình yêu cầu thanh toán séc là 30 ngày kể từ ngày ký phát.

Tuy nhiên, Tờ séc được xuất trình sau thời hạn xuất trình để thanh toán nhưng chưa quá 06 tháng kể từ ngày ký phát thì người bị ký phát vẫn có thể thanh toán nếu người bị ký phát không nhận được thông báo đình chỉ thanh toán đối với tờ séc đó của người ký phát và người ký phát có đủ tiền trên tài khoản thanh toán để thanh toán.

Trong trường hợp séc bị từ chối thanh toán một phần hay toàn bộ số tiền ghi trên séc thì người thụ hưởng có quyền truy đòi số tiền mình được hưởng hợp pháp. Cách thức, thủ tục truy đòi áp dụng theo quy định từ Điều 48 đến Điều 52 của Luật Các công cụ chuyển nhượng.

Xử lý séc không đủ khả năng thanh toán

Tờ séc được xuất trình trong thời hạn thanh toán, nhưng khoản tiền mà người ký phát được sử dụng để ký phát séc tại người bị ký phát không đủ để chi trả toàn bộ số tiền trên tờ séc thì được coi là ký phát séc không đủ khả năng thanh toán.

Trong trường hợp này, người thụ hưởng có quyền yêu cầu hoặc thông qua người thu hộ yêu cầu người bị ký phát tiến hành một trong hai phương thức sau:

- Lập giấy xác nhận từ chối thanh toán đối với toàn bộ số tiền ghi trên séc và trả lại tờ séc cho mình.

- Thanh toán một phần số tiền ghi trên tờ séc tối đa bằng khoản tiền người ký phát được sử dụng tại người bị ký phát và lập giấy xác nhận từ chối thanh toán đối với phần tiền còn lại chưa được thanh toán trên séc

Trường hợp có nhiều tờ séc nộp vào cùng một thời điểm để đòi tiền từ một người ký phát mà khả năng chi trả của người ký phát không đủ để thanh toán tất cả các tờ séc đó thì thứ tự thanh toán séc được xác định theo ngày ký phát và theo thứ tự số séc đã được ký phát, tờ séc có ngày ký phát trước sẽ được thanh toán trước và nếu các tờ séc có cùng ngày ký phát, thì tờ séc có số thứ tự nhỏ sẽ được thanh toán trước.

Lãi suất phạt

Lãi suất phạt chậm trả séc là bằng 150% lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức cung ứng séc niêm yết tại thời điểm thanh toán séc.

Thông tư 22/2015/TT-NHNN quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc có hiệu lực thi hành  kể từ ngày 12/01/2016, thay thế Quyết định 30/2006/QĐ-NHNN, đồng thời bãi bỏ Điều 2 Thông tư 23/2011/TT-NHNN.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 22/2015/TT-NHNN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 22/2015/TT-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 22/2015/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 22/2015/TT-NHNN

Đang cập nhật