Thông tư liên tịch 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Lao động thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm, Trần Anh Tuấn Ngày ban hành: 19/08/2015 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư liên tịch 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội
 • Điều 3. Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành công tác xã hội
 • Chương II TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
 • Điều 4. Công tác xã hội viên chính (hạng II) - Mã số: V.09.04.01
 • Điều 5. Công tác xã hội viên (hạng III) - Mã số: V.09.04.02
 • Điều 6. Nhân viên công tác xã hội (hạng IV) - Mã số: V.09.04.03
 • Chương III HƯỚNG DẪN BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
 • Điều 7. Nguyên tắc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
 • Điều 8. Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội
 • Điều 9. Cách xếp lương
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 11. Tổ chức thực hiện
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • Điều 13. Trách nhiệm thi hành

Ngày 19/08/2015, Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội.

Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành công tác xã hội

1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Đặt lợi ích của đối tượng là mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động nghề nghiệp, có ý thức bảo vệ lợi ích lâu dài và liên tục cho đối tượng; tôn trọng đời tư, quyền tự quyết và quyền bảo mật của đối tượng; khuyến khích, hỗ trợ đối tượng thực hiện những mục tiêu phù hợp.

3. Không lợi dụng mối quan hệ nghề nghiệp để vụ lợi cá nhân ảnh hưởng đến công tác trợ giúp đối tượng.

4. Tôn trọng, cởi mở, đoàn kết, đồng cảm và chia sẻ với các đồng nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp.

5. Luôn thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người viên chức trong hoạt động nghề nghiệp.

6. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác xã hội.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Đang cập nhật