Nghị định 70/2015/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 70/2015/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu Số hiệu: 70/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 01/09/2015 Lĩnh vực: Quốc phòng, Bảo hiểm, Y tế - dược

Mục lục Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI QUÂN ĐỘI ...
 • Chương I PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN, MỨC ĐÓNG, TRÁCH NHIỆM ĐÓNG, PHƯƠNG THỨC ĐÓNG ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
 • Điều 3. Lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế
 • Điều 4. Mức đóng bảo hiểm y tế
 • Điều 5. Trách nhiệm đóng, phương thức đóng bảo hiểm y tế
 • Chương II THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 6. Thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 7. Cấp thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 8. Cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 9. Thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế
 • Chương III PHẠM VI, MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 10. Phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế
 • Điều 11. Mức hưởng bảo hiểm y tế
 • Điều 12. Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế
 • Chương IV TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM ...
 • Điều 13. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 14. Chuyển tuyến điều trị
 • Điều 15. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 16. Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 17. Giám định bảo hiểm y tế
 • Điều 18. Phương thức thanh toán, tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm ...
 • Điều 19. Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Chương V QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU BẢO HIỂM Y TẾ CỦA QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN, NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC ...
 • Điều 20. Phân bổ và quản lý nguồn thu bảo hiểm y tế
 • Điều 21. Sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 22. Kinh phí quản lý bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an
 • Điều 23. Lập dự toán, quyết toán thu, chi quỹ bảo hiểm y tế
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 25. Điều khoản áp dụng
 • Điều 26. Hiệu lực thi hành
 • Điều 27. Trách nhiệm hướng dẫn thực hiện
 • Điều 28. Trách nhiệm thi hành

Ngày 01/09/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.

Lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế

1. Từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, thực hiện bảo hiểm y tế đối với 100% các đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 2 Nghị định này.

2. Từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến 31 tháng 12 năm 2015, thực hiện bảo hiểm y tế đối với 15%; từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, thực hiện bảo hiểm y tế ít nhất 30% các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này, trừ đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 2 Nghị định này.

3. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, thực hiện bảo hiểm y tế ít nhất 60% các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này, trừ đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 2 Nghị định này.

4. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, thực hiện bảo hiểm y tế đối với 100% các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này.

5. Căn cứ lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cụ thể đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tham gia bảo hiểm y tế.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 70/2015/NĐ-CP để xử lý: