Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 07/VBHN-NHNN Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến Ngày ban hành: 09/09/2015 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MUA, BÁN VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Ban hành, công khai các chính sách quản lý, quy định nội bộ về mua, bán, xử lý nợ xấu
 • Điều 4a. Quy định về quản lý ngoại hối trong hoạt động mua, bán nợ của Công ty Quản lý tài sản
 • Chương II MUA, BÁN NỢ XẤU GIỮA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ TỔ CHỨC TÍN DỤNG
 • MỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 5. Thẩm quyền mua, bán nợ xấu
 • Điều 6. Đồng tiền giao dịch
 • Điều 7. Chuyển giao các quyền và lợi ích liên quan đến khoản nợ xấu
 • Điều 8. Nguyên tắc mua, bán nợ xấu
 • Điều 9. Cấp tín dụng đối với khách hàng vay có nợ xấu bán cho Công ty Quản lý tài sản
 • Mục 2. PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU, TRÁI PHIẾU ĐẶC BIỆT CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN
 • Điều 10. Chủ thể, mục đích và nguyên tắc phát hành trái phiếu, trái phiếu đặc biệt
 • Điều 11. Điều kiện và điều khoản của trái phiếu, trái phiếu đặc biệt
 • Điều 12. Phương án phát hành trái phiếu đặc biệt
 • Điều 13. Thủ tục đề nghị chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu đặc biệt
 • Điều 14. Các yếu tố của trái phiếu, trái phiếu đặc biệt
 • Điều 15. Quyền và trách nhiệm quản lý, sử dụng trái phiếu, trái phiếu đặc biệt
 • Mục 3. CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN MUA NỢ XẤU BẰNG TRÁI PHIẾU ĐẶC BIỆT
 • Điều 16. Điều kiện các khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua bằng trái phiếu đặc biệt
 • Điều 17. Hồ sơ đề nghị mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt
 • 17a. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị thời hạn cụ thể của trái phiếu đặc biệt trên 5 năm
 • Điều 18. Trình tự, thủ tục mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt
 • Điều 19. Quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mua, bán nợ của Công ty Quản lý tài sản
 • Điều 20. Hợp đồng mua, bán nợ bằng trái phiếu đặc biệt
 • Điều 21. Bán nợ xấu theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 22. Phối hợp, trao đổi thông tin liên quan đến các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt
 • Mục 4. CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN MUA NỢ XẤU THEO GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG
 • Điều 23. Điều kiện các khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua theo giá trị thị trường
 • Điều 24. Phương án mua nợ theo giá trị thị trường
 • Điều 25. Thủ tục đề nghị chấp thuận Phương án mua nợ theo giá trị thị trường
 • Điều 26. Thực hiện mua nợ xấu theo giá trị thị trường
 • Chương III XỬ LÝ NỢ XẤU VÀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN
 • Mục 1. CƠ CẤU LẠI NỢ VÀ HỖ TRỌ KHÁCH HÀNG VAY
 • Điều 27. Nguyên tắc cơ cấu lại khoản nợ xấu đã mua
 • Điều 28. Điều chỉnh lãi suất của các khoản nợ xấu đã mua
 • Điều 29. Miễn, giảm tiền lãi quá hạn thanh toán, phí, tiền phạt vi phạm của các khoản nợ xấu đã mua
 • Điều 30. Biện pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ của các khoản nợ xấu đã mua
 • Điều 31. Biện pháp hỗ trợ tài chính cho khách hàng vay
 • Điều 32. Thủ tục đề nghị chấp thuận Phương án hỗ trợ tài chính cho khách hàng vay
 • Điều 33. Một số giới hạn an toàn, kiểm soát rủi ro trong hoạt động của Công ty Quản lý tài sản
 • Mục 2. XỬ LÝ NỢ XẤU VÀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM
 • Điều 34. Công ty Quản lý tài sản bán nợ xấu đã mua
 • Điều 35. Bán nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt
 • Điều 36. Góp vốn điều lệ, vốn cổ phần của khách hàng vay là doanh nghiệp
 • Điều 37. Thủ tục đề nghị chấp thuận Phương án góp vốn điều lệ, vốn cổ phần của khách hàng vay là doanh ...
 • Điều 38. Xử lý và bán tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu đã mua
 • Mục 3. CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN ỦY QUYỀN VÀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN
 • Điều 39. Nội dung, phương thức ủy quyền
 • Điều 40. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động được ủy quyền
 • Điều 41. Quyền và trách nhiệm của Công ty Quản lý tài sản và tổ chức tín dụng được ủy quyền
 • Chương IV XỬ LÝ SỐ TIỀN THU HỒI NỢ, THANH TOÁN TRÁI PHIẾU, TRÁI PHIẾU ĐẶC BIỆT VÀ MUA LẠI KHOẢN NỢ XẤU ...
 • Điều 42. Thứ tự ưu tiên thanh toán khoản nợ xấu đã mua
 • Điều 43. Xử lý số tiền thu hồi nợ của khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt
 • Điều 43a. Xử lý số tiền thu hồi nợ của khoản nợ xấu được mua theo giá trị thị trường bằng trái phiếu
 • Điều 44. Thanh toán trái phiếu đặc biệt
 • Điều 44a. Thanh toán trái phiếu
 • Điều 45. Mua lại khoản nợ xấu khi thanh toán trái phiếu đặc biệt
 • Chương V TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG DỰ PHÒNG RỦI RO
 • Điều 46. Trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro liên ...
 • Điều 47. Nguyên tắc trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với các khoản nợ xấu được mua theo ...
 • 47a. Trích lập dự phòng đối với khoản nợ xấu mua theo giá trị thị trường
 • 47b. Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với khoản nợ xấu mua theo giá trị thị trường
 • 47c. Hạch toán và báo cáo việc trích lập, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với các khoản nợ xấu mua ...
 • Chương VI TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
 • Điều 48. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 49. Trách nhiệm của Công ty Quản lý tài sản
 • Điều 50. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng
 • Điều 51. Trách nhiệm của khách hàng vay, bên có nghĩa vụ trả nợ
 • Điều 52. Trách nhiệm của bên bảo đảm
 • Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 53. Hiệu lực thi hành
 • Điều 54. Tổ chức thực hiện

Ngày 09/09/2015, NHNN  Việt Nam đã ban hành Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Theo đó, VBHN này hợp nhất hai Thông tư:

+ Thông tư 19/2013/TT-NHNN;

+ Thông tư 14/2015/TT-NHNN.

Thông tư này quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu; phát hành, quản lý và thanh toán trái phiếu đặc biệt, trái phiếu phát hành trực tiếp cho tổ chức tín dụng bán nợ để mua nợ xấu theo giá trị thị trường của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

 

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN

Đang cập nhật