Nghị định 76/2015/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 76/2015/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản Số hiệu: 76/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 10/09/2015 Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1: ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
 • Điều 3. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản
 • Điều 4. Căn cứ xác định mức vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
 • Điều 5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy định ...
 • Mục 2: CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG MẪU TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
 • Điều 6. Các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản
 • Điều 7. Áp dụng các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản
 • Mục 3: CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN
 • Điều 8. Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn
 • Điều 9. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn
 • Mục 4: CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN, THUÊ MUA NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI
 • Điều 10. Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai
 • Điều 11. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai
 • Mục 5: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
 • Điều 12. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp ...
 • Điều 13. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định ...
 • Điều 14. Thẩm định và cho ý kiến về hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Điều 16. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 17. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản 2014, ngày 10/09/2015 Chính phủ có ban hành Nghị định 76/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản.

Theo đó nội dung nghị định số 76 này hướng dẫn các vấn đề về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; về các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản; về chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn; về chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và về thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. Cụ thể:

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và phải có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên hoặc tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.

Tuy nhiên, Nghị định cũng quy định rõ: Doanh nghiệp, hợp tác xã không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định.

- Khi chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng thì phải chuyển nhượng toàn bộ hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng đã ký với bên cho thuê mua. Đối với trường hợp là nhà ở thì thực hiện chuyển nhượng hợp đồng thuê mua từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn hộ; trường hợp hợp đồng thuê mua nhiều căn nhà riêng lẻ hoặc nhiều căn hộ thì phải chuyển nhượng toàn bộ số căn nhà hoặc căn hộ trong hợp đồng đó.

- Bên mua, bên thuê mua chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, khi chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thì phải chuyển nhượng hợp đồng theo từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn hộ; đối với trường hợp hợp đồng mua bán, thuê mua nhiều căn nhà riêng lẻ hoặc nhiều căn hộ thì phải chuyển nhượng toàn bộ số căn nhà hoặc căn hộ trong hợp đồng đó.

- Đối với hoạt động chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thì Nghị định 76/2015 cũng có quy định cụ thể về trình tự thủ tục từ các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư đến các dự án doUBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư.

- Hợp đồng thực hiện các hoạt động chuyển nhượng bất động sản nêu trên có thể tham khảo theo 6 mẫu hợp đồng ban hành kèm văn bản này: Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn/hình thành trong tương lai; Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng có sẵn/hình thành trong tương lai; Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn, hình thành trong tương lai; Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

Nghị định 76/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015 và thay thê Nghị định số 153/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006.

Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang hoạt động mà chưa đáp ứng đủ điều kiện về vốn pháp định thì được tiếp tục hoạt động, nhưng phải bổ sung thêm vốn theo quy định trong thời hạn 1 năm kể từ 01/07/2015.

Các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư, đã được giao đất, cho thuê đất, đã có văn bản cho phép chuyển nhượng dự án và các hợp đồng chuyển nhượng, bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản đã ký trước ngày 01/07/2015 thì không phải làm lại thủ tục.

Các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, chuyển nhượng dự án, các văn bản chuyển nhượng hợp đồng đã ký kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện mà không phải ký lại.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 76/2015/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 76/2015/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 76/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 76/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật