Quyết định 27/2015/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 27/2015/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 27/2015/QĐ-UBND về Quy định quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công thành phố Hà Nội Số hiệu: 27/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn Ngày ban hành: 16/09/2015 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Quyết định 27/2015/QĐ-UBND về Quy định quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công thành phố Hà Nội

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “QUY ĐỊNH QUẢN LÝ KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG VÀ MỨC HỖ TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các ...
 • Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây của UBND Thành ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban ...
 • QUY ĐỊNH QUẢN LÝ KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG VÀ MỨC HỖ TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động khuyến công
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Nội dung chi hoạt động khuyến công
 • Điều 4. Mức chi hoạt động khuyến công
 • Điều 5. Điều kiện để được hỗ trợ kinh phí khuyến công
 • Điều 6. Lập, chấp hành và quyết toán kinh phí chương trình khuyến công
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 7. Kiểm tra, giám sát, thông tin báo cáo
 • Điều 8. Tổ chức thực hiện

Ngày 16/09/2015, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định 27/2015/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KHCN tỉnh Cà Mau

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KHCN tỉnh Cà Mau bao gồm 03 Chương, 08 Điều, hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công của Thành phố theo quy định tại Nghị định 45/2012/NĐ-CP về Khuyến công; Thông tư 26/2014 hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện và quản lý các chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công của thành phố Hà Nội; bao gồm:

- Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại huyện, thị xã, thị trấn, xã và các phường thuộc quận được chuyển đổi từ xã chưa quá 05 năm, bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ sở công nghiệp nông thôn).

- Các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn.

- Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công.

Chương II của Quyết định 27 đã quy định cụ thể những nội dung chi hoạt động khuyến công và mức chi hoạt động khuyến công.

Những khoản chi quy định tại Chương II này phải thỏa điều kiện để được hỗ trợ kinh phí khuyến công, bao gồm 04 nội dung: 

- Nội dung chi phù hợp với nội dung tại Điều 3 Quy định này và ngành nghề phù hợp với danh mục ngành nghề quy định tại Điều 5 Nghị định 45/2012/NĐ-CP 

- Nhiệm vụ, đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức cá nhân đã đầu tư vốn hoặc cam kết đầu tư đủ kinh phí thực hiện các chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Cam kết của các tổ chức, cá nhân thực hiện đề án khuyến công chưa được hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của nhà nước cho cùng một nội dung chi được kinh phí khuyến công hỗ trợ.

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/09/2015. 

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 27/2015/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 27/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 27/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 27/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 27/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật