Thông tư 50/2015/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 50/2015/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 50/2015/TT-BCT quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Số hiệu: 50/2015/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng Ngày ban hành: 28/12/2015 Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 50/2015/TT-BCT quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, CÔNG BỐ, QUẢN LÝ QUY HOẠCH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Các loại quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại
 • Điều 5. Giai đoạn quy hoạch
 • Điều 6. Trách nhiệm lập quy hoạch
 • Điều 7. Lựa chọn tư vấn lập quy hoạch
 • Chương II NỘI DUNG QUY HOẠCH
 • Điều 8. Nội dung quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp và quy hoạch phát triển các ngành sản ...
 • Điều 9. Nội dung Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến các loại khoáng sản
 • Điều 10. Nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thương mại
 • Điều 11. Nội dung quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại
 • Chương III XÂY DỰNG KẾ HOẠCH LẬP QUY HOẠCH
 • Điều 12. Lập danh mục và đăng ký kinh phí lập quy hoạch hàng năm
 • Điều 13. Lựa chọn danh mục quy hoạch và giao nhiệm vụ
 • Chương IV TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH
 • Mục 1. ĐỀ CƯƠNG, DỰ TOÁN KINH PHÍ NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH
 • Điều 14. Căn cứ lập Đề cương, Dự toán kinh phí nhiệm vụ lập quy hoạch
 • Điều 15. Đề cương và dự toán kinh phí
 • Điều 16. Thẩm định đề cương và dự toán kinh phí
 • Điều 17. Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí
 • Mục 2. LẬP QUY HOẠCH
 • Điều 18. Căn cứ lập quy hoạch
 • Điều 19. Lập quy hoạch
 • Điều 20. Tổ chức lấy ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp quy hoạch
 • Điều 21. Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của dự án quy hoạch
 • Chương V TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH
 • Mục 1. THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH
 • Điều 22. Thẩm quyền thẩm định quy hoạch
 • Điều 23. Hội đồng thẩm định
 • Điều 24. Tổ chức thẩm định quy hoạch
 • Điều 25. Hồ sơ thẩm định dự án quy hoạch
 • Điều 26. Họp thẩm định dự án quy hoạch
 • Điều 25. Họp thẩm định dự án quy hoạch
 • Điều 27. Biểu quyết đánh giá dự án quy hoạch của Hội đồng thẩm định
 • Điều 28. Xử lý đối với dự án quy hoạch sau phiên họp thẩm định
 • Điều 29. Báo cáo thẩm định dự án quy hoạch
 • Mục 2. PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH
 • Điều 30. Trình, phê duyệt quy hoạch
 • Chương VI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH
 • Điều 31. Các hình thức điều chỉnh, bổ sung quy hoạch
 • Điều 32. Thực hiện điều chỉnh toàn diện quy hoạch
 • Điều 33 .Thực hiện thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch
 • Điều 34. Thực hiện thẩm định bổ sung dự án vào quy hoạch
 • Điều 35. Trình, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch
 • Điều 36. Trình, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án vào quy hoạch
 • Điều 40. Trách nhiệm công bố quy hoạch
 • Chương VII CÔNG BỐ QUY HOẠCH
 • Điều 43. Phân cấp quản lý quy hoạch
 • Điều 44. Chế độ báo cáo, kiểm tra thực hiện quy hoạch
 • Điều 37. Các hình thức công bố quy hoạch
 • Điều 38.Nội dung công bố quy hoạch
 • Điều 39. Trách nhiệm công bố quy hoạch
 • Điều 45. Hiệu lực thi hành
 • Điều 46. Quy định chuyển tiếp
 • CHƯƠNG VIII QUẢN LÝ QUY HOẠCH
 • Điều 40. Phân cấp quản lý quy hoạch
 • Điều 41. Chế độ báo cáo, kiểm tra thực hiện quy hoạch
 • Chương IX ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 42. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC 1 MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ
 • PHỤ LỤC 2 MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN QUY HOẠCH
 • PHỤ LỤC 3 CHƯƠNG TRÌNH HỌP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN QUY HOẠCH
 • PHỤ LỤC 4 MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN QUY HOẠCH
 • PHỤ LỤC 5 NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO THẨM ĐỊNH DỰ ÁN QUY HOẠCH
 • PHỤ LỤC 6 MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH
 • PHỤ LỤC 7 MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH
 • PHỤ LỤC 8 MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH

Thông tư 50/2015/TT-BCT ban hành ngày 28/12/2015 của Bộ Công thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại.

Thoe thông tư số 50/2015 thì các loại quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại được xác định cụ thể như sau:

Các loại quy hoạch phát triển ngành công nghiệp bao gồm:

- Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp;

- Quy hoạch phát triển các ngành sản xuất công nghiệp cụ thể;

- Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến các loại khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng;);

Các loại quy hoạch phát triển ngành thương mại bao gồm:

- Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thương mại;

- Quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại: hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm hội chợ triển lãm, trung tâm thông tin, trung tâm logistics, hệ thống kho hàng hóa, hệ thống dự trữ và phân phối xăng dầu, hệ thống phân phối khí, hệ thống kinh doanh rượu, bia, hệ thống kinh doanh thuốc lá và các loại hình kinh doanh có điều kiện khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Cũng theo Thông tư 50/2015 thì tùy theo loại hình, quy mô mà giai đoạn quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại được lập cho thời gian tối thiểu 10 năm và tầm nhìn tối thiểu từ 5 - 10 năm tiếp theo.

Thông tư 50/2015/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/2/2016 đồng thời thay thế Quyết định 55/2008/QĐ-BCT và Thông tư 17/2010/TT-BCT.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 50/2015/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 50/2015/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 50/2015/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 50/2015/TT-BCT

Đang cập nhật