Quyết định 734/QĐ-TCTHADS

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 734/QĐ-TCTHADS

Tiêu đề: Quyết định 734/QĐ-TCTHADS năm 2015 về Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Số hiệu: 734/QĐ-TCTHADS Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Thi hành án dân sự Người ký: Hoàng Sỹ Thành Ngày ban hành: 30/09/2015 Lĩnh vực: Dân sự, Thi hành án, Văn thư, lưu trữ

Ngày 30/09/2015, căn cứ Thông tư 09/2011/TT-BNV về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phố biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và các VBPL khác có liên quan, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án Dân sự ban hành Quyết định 734/QĐ-TCTHADS Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu thi hành án dân sự.

Cụ thể các hồ sơ, tài liệu được phân loại thành các nhóm như sau:

A. Tài liệu quản lý hành chính

I. Tài liệu tổng hợp có 22 hồ sơ như: Tập thông báo ý kiến, kết luận cuộc họp. Biên bản các cuộc họp giao ban của Lãnh đạo cơ quan…

II. Tài liệu quy hoạch, kế hoạch có 11 hồ sơ như: Hồ sơ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, chiến lược, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình mục tiêu của cơ quan, của toàn hệ thống thi hành án dân sự. Hồ sơ xây dựng đề án, dự án, chương trình mục tiêu của cơ quan, của toàn hệ thống thi hành án dân sự.

III. Tài liệu tổ chức, cán bộ, đào tạo, lao động, tiền lương được chia làm 3 loại:

1. Tài liệu về tổ chức, cán bộ có 25 tài liệu như: Hồ sơ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan. Hồ sơ về việc thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

2. Tài liệu về đào tạo, bồi dưỡng có 6 tài liệu như: Tập công văn trao đổi về công tác đào tạo, bồi dưỡng. Kế hoạch, báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của cơ quan…

3. Tài liệu lao động, tiền lương có 10 tài liệu như: Tập công văn trao đổi về công tác lao động, tiền lương. Hồ sơ về việc thực hiện chế độ đãi ngộ, phụ cấp đối với cán bộ, công chức…

IV. Tài liệu tài chính, kế toán có 18 tài liệu như: Tập công văn trao đổi về công tác tài chính, kế toán. Biên bản kiểm quỹ. Chứng từ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự…

V. Tài liệu xây dựng cơ bản có 6 tài liệu như: Hồ sơ sửa chữa nhỏ, cải tạo, mở rộng các công trình. Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản chế độ, quy định, hướng dẫn về xây dựng của cơ quan…

VI. Tài liệu khoa học công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin có 8 tài liệu như: Tập công văn trao đổi về công tác khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin. Hồ sơ xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu của cơ quan, của toàn hệ thống thi hành án dân sự.

VII. Tài liệu hành chính, quản trị công sở được chia làm 2 loại:

1. Tài liệu về hành chính, văn thư, lưu trữ có 19 tài liệu như: Tập công văn trao đổi về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ. Hồ sơ tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ của Lưu trữ cơ quan.

2. Tài liệu quản trị công sở có 14 tài liệu như: Tập công văn trao đổi về công tác quản trị công sở. Kế hoạch mua sắm mới, sửa chữa lớn, thanh lý tài sản. Kế hoạch trang cấp tài sản dài hạn của cơ quan, của toàn hệ thống thi hành án dân sự.

VIII. Tài liệu thi đua khen thưởng, hợp tác quốc tế được chia làm 2 loại như:

1. Tài liệu thi đua khen thưởng có 14 tài liệu như: Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế, quy định, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng trong toàn hệ thống thi hành án dân sự. Hồ sơ về việc tổ chức tổng kết, sơ kết thi đua khen thưởng của cơ quan…

2. Tài liệu hợp tác quốc tế có 8 tài liệu như: Hồ sơ hội nghị, hội thảo quốc tế do cơ quan chủ trì tổ chức. Hồ sơ về việc thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức nước ngoài…

IX. Tài liệu thống kê thi hành án dân sự có 8 tài liệu như: Hồ sơ xây dựng, ban hành các văn bản, chế độ, quy định, hướng dẫn về thống kê thi hành án của ngành. Tập công văn trao đổi về công tác thống kê thi hành án dân sự…

X. Tài liệu của tổ chức Đảng và các Đoàn thể được chia làm 5 loại như:

1. Tài liệu của tổ chức Đảng có 13 tài liệu: Tập văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc). Hồ sơ các nhiệm kỳ Đại hội Đảng cơ quan…

2. Tài liệu của tổ chức Công đoàn có 8 tài liệu: Tập văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức Công đoàn cấp trên gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc). Hồ sơ đại hội Công đoàn…

3. Tài liệu của tổ chức Đoàn Thanh niên có 7 tài liệu: Tập văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức Đoàn cấp trên gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc). Hồ sơ đại hội Đoàn Thanh niên...

4. Tài liệu của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ có 6 tài liệu: Hồ sơ thành lập, thay đổi thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của cơ quan. Hồ sơ về hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ…

5. Tài liệu của Hội cựu chiến binh có 6 tài liệu: Hồ sơ đại hội Cựu chiến binh. Tập công văn trao đổi về công tác cựu chiến binh…

B. Tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ thi hành án

I. Tài liệu nghiệp vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính có 29 tài liệu như: Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm các Thừa phát lại. Tập công văn trao đổi chung về công tác thi hành án dân sự…

II. Tài liệu giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án có 12 tài liệu như: Hồ sơ về việc hướng dẫn, xin ý kiến chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Hồ sơ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo có kết quả không chấp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo.

Quyết định 734/QĐ-TCTHADS có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2015.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 734/QĐ-TCTHADS để xử lý:

Tin tức về Quyết định 734/QĐ-TCTHADS

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 734/QĐ-TCTHADS

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 734/QĐ-TCTHADS

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 734/QĐ-TCTHADS

Đang cập nhật