Quyết định 217/QĐ-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 217/QĐ-BKHCN

Tiêu đề: Quyết định 217/QĐ-BKHCN năm 2014 về Điều lệ Tổ chức hoạt động của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 217/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân Ngày ban hành: 18/02/2014 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 217/QĐ-BKHCN năm 2014 về Điều lệ Tổ chức hoạt động của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2248/QĐ-BKHCN ngày 10/10/2008 ...
 • Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và Thủ trưởng các đơn ...
 • ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN
 • Chương I CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • Điều 1. Vị trí, chức năng
 • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Chương II CƠ CẤU TỔ CHỨC
 • Điều 3. Lãnh đạo Cục
 • Điều 4 . Cơ cấu tổ chức của Cục
 • Điều 5. Nhân lực của Cục
 • Điều 6. Chế độ làm việc
 • CHƯƠNG III QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN
 • Điều 7. Nguồn thu
 • Điều 8. Các khoản chi
 • Điều 9. Quản lý tài chính, tài sản
 • CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Ngày 18/02/2104, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 217/QĐ-BKHCN năm 2014 về Điều lệ Tổ chức hoạt động của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phục vụ phát triển ngành năng lượng nguyên tử; quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn bảo đảm an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân; chế độ, chính sách đặc thù cho những người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

2. Xây dựng, trình lãnh đạo cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các chính sách, quy hoạch phát triển, các chương trình, kế hoạch 5 năm và hàng năm về an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân.

3. Tổ chức khai báo chất phóng xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân; cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ; cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; tổ chức cấp, thu hồi đăng ký hoạt động và chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử liên quan tới an toàn bức xạ và hạt nhân, bao gồm: đào tạo nhân viên bức xạ; đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ; đo liều chiếu xạ cá nhân, đánh giá hoạt độ phóng xạ; kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị ghi đo bức xạ, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân; tẩy xạ; thay, đảo nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân; lắp đặt nguồn phóng xạ và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử liên quan tới an toàn bức xạ và hạt nhân khác theo phân công của Bộ trưởng.

4. Thẩm định và tổ chức thẩm định an toàn đối với công việc bức xạ; thẩm định và tổ chức thẩm định an ninh đối với nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân.

5. Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân theo thẩm quyền.

6. Hướng dẫn, chỉ đạo và phối hợp với các Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quản lý nhà nước về an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 217/QĐ-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 217/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 217/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 217/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 217/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật