Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Trần Anh Tuấn, Huỳnh Văn Tí Ngày ban hành: 02/10/2015 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG ...
 • Chương I SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 • Điều 1. Vị trí và chức năng
 • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
 • Chương II PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 • Điều 4. Vị trí và chức năng
 • Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Điều 6. Tổ chức và biên chế
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • Điều 9. Trách nhiệm thi hành

Căn cứ Nghị định 106/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 2/10/2015, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở LĐTBXH và phòng LĐTBXH.

Thông tư 37 gồm 3 chương 9 điều quy định về nội dung trên. Cụ thể:

Chương I. Sở LĐTBXH.

Về vị trí chức năng.

Sở LĐTBXH là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; BHXH cũng như các vấn đề về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Sở LĐTBXH có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản, chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của UBND cấp tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ LĐTBXH.

Về nhiệm vụ, quyền hạn.

Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, Sở LĐTBXH có nhiệm vụ trình UBND cũng như Chủ tịch UBND cấp tỉnh các bản dự thảo theo đúng thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, Sở đảm nhận nhiệm vụ tổ chức thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các vấn đề khác về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

Ngoài ra, Sở còn thực hiện nhiệm vụ theo chuyên môn trong các lĩnh vực như: việc làm và bảo hiểm thất nghiệp; người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; dạy nghề; lao động, tiền lương; BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện; ATLĐ; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới…

Về cơ cấu tổ chức.                       

Sở LĐTBXH có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc và được tổ chức thành 10 phòng gồm: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Người có công; Phòng Việc làm - ATLĐ; Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH; Phòng Dạy nghề; Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội; Phòng Bảo trợ xã hội; Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới.

Các tổ chức tham mưu, giúp việc Giám đốc Sở được thành lập phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, bảo đảm bao quát hết các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Chương II. Phòng LĐTBXH.

Về vị trí chức năng.

Phòng LĐTBXH là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; BHXH; ATLĐ; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Phòng LĐTBXH có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của UBND cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở LĐTBXH.

Về nhiệm vụ, quyền hạn.

Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, Phòng LĐTBXH có nhiệm vụ:

- Trình UBND cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước.

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND cấp huyện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Về tổ chức, biên chế.

Phòng LĐTBXH có 1 Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Biên chế công chức của Phòng LĐTBXH được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và thuộc tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của huyện được cấp có thẩm quyền giao.

Chương III. Tổ chức, thực hiện.

Sở LĐTBXH nếu đang có số lượng Phó Giám đốc Sở nhiều hơn số lượng Phó Giám đốc Sở quy định tại Thông tư số 37 thì tiếp tục duy trì số lượng Phó Giám đốc Sở hiện. Việc bổ sung Phó Giám đốc Sở chỉ thực hiện khi chưa đạt đủ số lượng quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình kiện toàn cơ cấu tổ chức, người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở LĐTBXH trước ngày Thông tư này có hiệu lực được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo nếu  thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở LĐTBXH và phòng LĐTBXH hướng dẫn tại Thông tư 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV được áp dụng kể từ ngày 20/11/2015 và thay thế cho Thông tư 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về lao động, người có công và xã hội.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Đang cập nhật