Quyết định 959/QĐ-BHXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 959/QĐ-BHXH

Tiêu đề: Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015 Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Số hiệu: 959/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh Ngày ban hành: 09/09/2015 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Lao động

Mục lục Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015 Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP; QUẢN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2015, thay thế Quyết định số 1111 ...
 • Điều 3. Trưởng Ban Thu, Trưởng Ban Sổ - Thẻ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm ...
 • QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Phân cấp quản lý
 • Chương II ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG
 • Mục 1: BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
 • Điều 4. Đối tượng tham gia
 • Điều 5. Mức đóng và trách nhiệm đóng
 • Điều 6. Tiền Iương tháng đóng BHXH bắt buộc
 • Điều 7. Phương thức đóng
 • Mục 2: BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
 • Điều 8. Đối tượng tham gia
 • Điều 9. Mức đóng
 • Điều 10. Phương thức đóng
 • Điều 11. Thời điểm đóng
 • Điều 12. Hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện
 • Mục 3: BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
 • Điều 13. Đối tượng
 • Điều 14. Mức đóng và trách nhiệm đóng
 • Điều 15. Tiền lương tháng đóng BHTN
 • Điều 16. Phương thức đóng
 • Mục 4: BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 17. Đối tượng tham gia BHYT
 • Điều 18. Mức đóng, trách nhiệm đóng BHYT của các đối tượng
 • Điều 19. Phương thức đóng BHYT
 • Điều 20. Hoàn trả tiền đóng BHYT
 • Chương III HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT
 • Mục 1: HỒ SƠ THAM GIA, ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT
 • Điều 21. Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến
 • Điều 22. Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng
 • Điều 23. Truy thu BHXH, BHYT, BHTN
 • Điều 24. Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BH
 • Điều 25. Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải ...
 • Điều 26. Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện
 • Điều 27. Tham gia BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
 • Điều 28. Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia ...
 • Mục 2: HỒ SƠ CẤP LẠI SỔ BHXH, THẺ BHYT VÀ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐÃ GHI TRÊN SỔ BHXH, THẺ BHYT
 • Điều 29. Cấp lại sổ BHXH,
 • Mục 3: THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
 • Điều 30. Thu BHXH, BHYT, BHTN
 • Điều 31. Cấp sổ BHXH
 • Điều 32. Cấp thẻ BHYT
 • Chương IV QUY TRÌNH THU; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT
 • Điều 33. Người tham gia
 • Điều 34. Đơn vị sử dụng lao động, UBND xã, Đại lý thu và cơ quan quản lý đối tượng
 • Điều 35. Cơ quan BHXH tỉnh/huyện
 • Chương V QUẢN LÝ THU; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT
 • Mục 1: KẾ HOẠCH THU, CẤP PHÁT PHÔI SỔ BHXH, PHÔI THẺ BHYT
 • Điều 36. Xây dựng, điều chỉnh và giao kế hoạch thu hằng năm
 • Điều 37. Kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT
 • Mục 2: QUẢN LÝ THU
 • Điều 38. Quản lý đối tượng
 • Điều 39. Quản lý tiền thu
 • Điều 40. Quản lý nợ, đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT, BHTN
 • Điều 41. Tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN
 • Điều 42. Truy thu BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN
 • Điều 43. Thanh tra, kiểm tra đóng BHXH, BHYT, BHTN
 • Mục 3: QUẢN LÝ PHÔI; CẤP PHÔI SỔ BHXH, PHÔI THẺ BHYT
 • Điều 44. Quy trình giao, nhận; quản lý và s
 • Điều 45. Kiểm kê phôi sổ BHXH, thẻ BHYT
 • Mục 4: CẤP VÀ QUẢN LÝ SỔ BHXH, THẺ BHYT
 • Điều 46. Cấp và quản lý sổ BHXH
 • Điều 47. Cấp và quản lý thẻ BHYT
 • Chương VI HỆ THỐNG CHỨNG TỪ, MẪU BIỂU VÀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO
 • Điều 48. Hệ thống chứng từ, sổ, mẫu biểu và chế độ thông tin báo cáo
 • Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 49. Trách nhiệm của người tham gia
 • Điều 50. Trách nhiệm của đơn vị, Đại lý thu
 • Điều 51. Trách nhiệm của cơ quan BHXH

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 2014, ngày 09/09/2015, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định 959/QĐ-BHXH về Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Nội dung Quy định này quy định, hướng dẫn về hồ sơ, quy trình nghiệp vụ, quyền và trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và tổ chức bảo hiểm xã hội trong thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp, ghi, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Nội dung đáng chú ý đó là việc phân cấp quản lý.

Thu BHXH, BHYT, BHTN

+  BHXH huyện:

- Thu tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị đóng trụ sở trên địa bàn huyện theo phâncấp của BHXH tỉnh.

- Giải quyết các trường hợp truy thu, hoàn trả BHXH, BHYT, BHTN; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đơn vị, người tham gia BHXH, BHYT, BHTN do BHXH huyện trực tiếp thu.

- Thu BHXH tự nguyện; thu BHYT đối với hộ gia đình, người tham gia BHYT cư trú trên địa bàn huyện.

- Thu tiền hỗ trợ mức đóng BHYT, BHXH tự nguyện của ngân sách theo phân cấp quản lý ngân sách.

- Ghi thu tiền đóng BHYT của đối tượng do quỹ BHXH, quỹ BHTN đảm bảo theo phân cấp của BHXH tỉnh.

+ BHXH tỉnh:

- Thu BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị chưa phân cấp cho BHXH huyện.

- Giải quyết các trường hợp truy thu, hoàn trả BHXH, BHYT, BHTN; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đơn vị, người tham gia BHXH, BHYT, BHTN do BHXH tỉnh trực tiếp thu.

- Thu BHYT của đối tượng do ngân sách tỉnh đóng; ghi thu tiền đóng BHYT do quỹ BHXH, quỹ BHTN đảm bảo.

- Thu tiền hỗ trợ mức đóng BHYT, hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện của ngân sách.

+  BHXH Việt Nam:

- Thu tiền của ngân sách Trung ương đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT, BHXH tự nguyện, tiền hỗ trợ quỹ BHTN.

- Thu tiền của ngân sách Trung ương đóng BHXH cho người có thời gian công tác trước năm 1995.

Cấp, ghi và xác nhận trên sổ BHXH

+  BHXH huyện:

- Cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, xác nhận, chốt sổ BHXH và ghi thời gian đóng BHTN đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người tham gia BHXH tại đơn vị do BHXH huyện trực tiếp thu, người đã hưởng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, BHTN.

- Chuyển BHXH tỉnh: Hồ sơ đề nghị cộng nối thời gian không phải đóng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thời gian trước ngày 01/01/1995.

+ BHXH tỉnh:

- Cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, xác nhận, chốt sổ BHXH cho người tham gia BHXH tại đơn vị do BHXH tỉnh trực tiếp thu, người đã hưởng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, BHTN.

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cộng nối thời gian không phải đóng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thời gian trước ngày 01/01/1995.

Cấp thẻ BHYT

+ BHXH huyện:

Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT do BHXH huyện thu, các trường hợp BHXH tỉnh ủy quyền cho BHXH huyện cấp thẻ BHYT; cấp lại, đổi thẻ BHYT các trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại huyện.

+ BHXH tỉnh:

Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT tại các đơn vị do BHXH tỉnh trực tiếp thu và người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tỉnh.

Quyết định 959/QĐ-BHXH này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2015, thay thế Quyết định 1111/QĐ-BHXH, bãi bỏ Điều 1 Quyết định 1018/QĐ-BHXH.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 959/QĐ-BHXH để xử lý: