Nghị định 30/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 30/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Số hiệu: 30/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 28/04/2016 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TỪ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc đầu tư
 • Điều 4. Các hình thức đầu tư
 • Điều 5. Xây dựng phương án đầu tư
 • Chương II PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
 • Điều 6. Mua trái phiếu Chính phủ
 • Điều 7. Cho ngân sách nhà nước vay
 • Điều 8. Gửi tiền tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm của ...
 • Điều 9. Mua trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi được phát hành bởi các ngân hàng thương ...
 • Điều 10. Mua trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách ...
 • Điều 11. Đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ
 • Chương III SỬ DỤNG TIỀN SINH LỜI CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, XỬ LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 • Điều 12. Sử dụng tiền sinh lời của hoạt động đầu tư
 • Điều 13. Xử lý rủi ro trong hoạt động đầu tư
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14. Điều Khoản chuyển tiếp
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Điều 16. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Điều 17. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Nghị định 30/2016 thì các hình thức đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp sẽ bao gồm các hoạt động đầu tư sau:

- Mua trái phiếu Chính phủ;

- Cho ngân sách nhà nước vay;

- Gửi tiền; mua trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội vay theo hình thức mua trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do các ngân hàng này phát hành;

- Đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Khi đầu tư vào cho các ngân hàng vay theo hình thức mua trái phiếu và đầu tư vào các dự án quan trọng thì chỉ áp dụng đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Số tiền đầu tư không vượt quá 20% số dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp của năm trước liền kề.

Ngoài ra sẽ trích lập quỹ dự phòng rủi ro từ hoạt động đầu tư của quỹ theo các nguyên tắc sau:

- Mức trích quỹ dự phòng rủi ro hằng năm tối đa không quá 2% số tiền sinh lời của hoạt động đầu tư cho đến khi số dư quỹ dự phòng rủi ro bằng 5% số dư nợ đầu tư vào các hình thức quy định tại Điểm c và Điểm đ Khoản 1 Điều 4 Nghị định của năm trước liền kề. Mức trích cụ thể hằng năm do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định;

- Quỹ dự phòng rủi ro được sử dụng để bù đắp cho số tiền đầu tư bị rủi ro được xử lý theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số 30/2016/NĐ-CP;

- Quỹ dự phòng rủi ro trong thời gian chưa sử dụng, được sử dụng đầu tư vào các hình thức quy định tại Điểm a và b Khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 30/2016/NĐ-CP.

Nghị định 30/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 16/6/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 30/2016/NĐ-CP để xử lý: