Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 11/2016/TTLT-BXD-BNV Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Duy Thăng, Đỗ Đức Duy Ngày ban hành: 29/06/2016 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH XÂY ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mã số, phân hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng
 • Điều 3. Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng
 • Chương II TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
 • Mục 1: CHỨC DANH KIẾN TRÚC SƯ
 • Điều 4. Kiến trúc sư hạng I - Mã số: V.04.01.01
 • Điều 5. Kiến trúc sư hạng II - Mã số: V.04.01.01
 • Điều 6. Kiến trúc sư hạng III - Mã số: V.04.01.02
 • Mục 2: CHỨC DANH THẨM KẾ VIÊN XÂY DỰNG
 • Điều 7. Thẩm kế viên hạng I - V.04.02.04
 • Điều 8. Thẩm kế viên hạng II - Mã số: V.04.02.05
 • Điều 9. Thẩm kế viên hạng III - Mã số V.04.02.06
 • Điều 10. Thẩm kế viên hạng IV - Mã số: V.04.02.07
 • Chương III HƯỚNG DẪN BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
 • Điều 11. Nguyên tắc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
 • Điều 12. Thẩm quyền bổ nhiệm
 • Điều 13. Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
 • Điều 14. Cách xếp lương
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Tổ chức thực hiện
 • Điều 16. Hiệu lực thi hành
 • Điều 17. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV

Đang cập nhật