Quyết định 601/QĐ-UBDT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 601/QĐ-UBDT

Tiêu đề: Quyết định 601/QÐ-UBDT năm 2015 về công nhận bổ sung thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Số hiệu: 601/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Giàng Seo Phử Ngày ban hành: 29/10/2015 Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Dân tộc

Mục lục Quyết định 601/QÐ-UBDT năm 2015 về công nhận bổ sung thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ KHU VỰC I, II, III THUỘC VÙNG DÂN ...
 • Điều 1. Công nhận bổ sung 111 thôn đặc biệt khó khăn của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc ...
 • Điều 2. Công nhận bổ sung 19 xã: trong đó 14 xã khu vực I, 01 xã khu vực II và 04 xã khu vực III của ...
 • Điều 3. Điều chỉnh khu vực I, II, III của 29 xã, bao gồm: 08 xã từ khu vực II sang khu vực III, 01 xã ...
 • Điều 4. Điều chỉnh tên, đơn vị hành chính 16 thôn, bản của 06 tỉnh: Nghệ An, Bình Định, Lạng Sơn, Kon ...
 • Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế nội dung các xã, thôn có tên tương ứng trong ...
 • Điều 6: Các xã, thôn được công nhận bổ sung, điều chỉnh khu vực I, II, III vùng dân tộc và miền núi thực ...
 • Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ...
 • PHỤ LỤC I DANH SÁCH BỔ SUNG THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
 • PHỤ LỤC II DANH SÁCH CÔNG NHẬN BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH XÃ KHU VỰC I, II, III THUỘC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
 • PHỤ LỤC III DANH SÁCH XÃ ĐIỀU CHỈNH KHU VỰC I, II, III VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
 • PHỤ LỤC IV DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH TÊN, ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ THUỘC BA KHU VỰC ...

Công nhận bổ sung 111 thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Theo Quyết định 601/QÐ-UBDT 111 thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc TW gồm: Quảng Ninh, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước.

14 xã thuộc khu vực I, 1 xã thuộc khu vực II và 4 xã thuộc khu vực III của thành phố Hải Phòng và tỉnh Kon Tum được công nhận bổ sung thuộc vùng dân tộc và miền núi.

Đồng thời, Quyết định 601/QÐ-UBDT điều chỉnh khu vực I, II, III của 29 xã, bao gồm: 8 xã từ khu vực II sang khu vực III, 1 xã từ khu vực I sang khu vực III và 20 xã từ khu vực I sang khu vực II của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc TW gồm: Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk.

Ngoài ra, Quyết định 601/QÐ-UBDT còn điều chỉnh tên, đơn vị hành chính 16 thôn, bản của 6 tỉnh: Nghệ An, Bình Định, Lạng Sơn, Kon Tum, Lai Châu, Cao Bằng.

Chi tiết các nội dung này được quy định cu thể ở 04 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 601/QÐ-UBDT.

Quyết định 601/QÐ-UBDT công nhận bổ sung thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II và III thuộc vùng dân tộc và miền núi 2015 có hiệu lực kể từ ngày 29/10/2015, thay thế các xã, thôn có tên tương ứng trong Quyết định 447/QĐ-UBDT.

Các xã, thôn được công nhận bổ sung, điều chỉnh khu vực I, II và III vùng dân tộc và miền núi sẽ bắt đầu thực hiện các chính sách theo quy định hiện hành từ ngày 01/01/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 601/QĐ-UBDT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 601/QĐ-UBDT

Phân tích chính sách về Quyết định 601/QĐ-UBDT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 601/QĐ-UBDT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 601/QĐ-UBDT

Đang cập nhật