Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT

Tiêu đề: Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 10/2015/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Bùi Quang Vinh Ngày ban hành: 26/10/2015 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Áp dụng thông tư
 • Điều 4. Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Điều 5. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Điều 6. Trình duyệt và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Điều 7. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Điều 8. Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Điều 9. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung
 • Điều 10. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 11. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC

Ngày 26/10/2015,  căn cứ Luật đấu thầu 2013, Bộ KHĐT đã ban hành Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

Thông tư 10/2015 bao gồm 11 Điều, 03 Phụ lục (về  mẫu văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; mẫu Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mẫu Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu), quy định chi tiết việc lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu 2013, trừ gói thầu mua thuốc quy định tại điểm g khoản 1 Điều 1 Luật đấu thầu 2013.

Theo quy định có 08 hình thức đấu thầu là:

- Đấu thầu rộng rãi.

- Đấu thầu hạn chế. 

- Chỉ định thầu.

- Chào hàng cạnh tranh. 

- Mua sắm trực tiếp. 

- Tự thực hiện.

- Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

- Tham gia thực hiện của cộng đồng. 

Đối với từng gói thầu cần nêu rõ hình thức lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu trong nước hay quốc tế, có áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn hay không, lựa chọn nhà thầu qua mạng hay không trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật về đấu thầu.

Trường hợp lựa chọn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi thì không cần giải trình lý do áp dụng; trường hợp áp dụng đấu thầu quốc tế thì cần giải trình lý do áp dụng đấu thầu quốc tế. 

Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án.

Về hợp đồng, đối với từng gói thầu cụ thể, căn cứ quy mô, tính chất gói thầu, chủ đầu tư quy định loại hợp đồng áp dụng cho phù hợp để làm căn cứ lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; ký kết hợp đồng. 

Một gói thầu có thể được thực hiện theo một hoặc nhiều hợp đồng; trong một hợp đồng có thể áp dụng một hoặc nhiều loại hợp đồng quy định tại các điểm a, b, c, d Khoản này. Trường hợp áp dụng nhiều loại hợp đồng thì phải quy định rõ loại hợp đồng tương ứng với từng nội dung công việc cụ thể. Trường hợp gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói thì trong tờ trình chủ đầu tư không cần giải thích lý do áp dụng.

Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng, trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có). Thời gian thực hiện hợp đồng cần phù hợp với tiến độ thực hiện dự án. Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì quy định cụ thể thời gian thực hiện hợp đồng cho từng phần.

Về đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu có trách nhiệm tự đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành. Trường hợp chủ đầu tư chưa thành lập hoặc chưa lựa chọn được bên mời thầu thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm đăng tải theo quy định.

Đối với những dự án, gói thầu thuộc danh mục bí mật nhà nước, việc công khai thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo đảm bí mật nhà nước.
Trường hợp cần điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt thì chỉ lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt cho nội dung điều chỉnh này mà không phải lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt lại cho nội dung khác đã được phê duyệt trước đó. 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh phải được đăng tải trước ngày có thời điểm đóng thầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 8 Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015 , thay thế Thông tư 02/2009/TT-BKH; đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt trước ngày 10/12/2015  thì thực hiện theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đó. 

Kể từ ngày 10/12/2015 mà cần điều chỉnh, bổ sung nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt trước đó thì việc lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt cho phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung thực hiện theo quy định của Thông tư 10/2015 này.Đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đang trong quá trình lập, trình duyệt và thẩm định nhưng đến trước ngày 10/12/2015  chưa được phê duyệt thì việc lập, trình duyệt, thẩm định và phê duyệt được thực hiện theo quy định của Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT

Đang cập nhật