Thông tư 126/2015/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 126/2015/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 126/2015/TT-BTC về Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 126/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 20/08/2015 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 126/2015/TT-BTC về Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 08, 09 VÀ 10
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 03 (ba) Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam có số hiệu và tên gọi ...
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện
 • HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 8
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • II. NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
 • PHỤ LỤC SỐ 01 CÁC YẾU TỐ SO SÁNH CƠ BẢN ĐỐI VỚI MỘT SỐ NHÓM TÀI SẢN
 • PHỤ LỤC SỐ 02 VÍ DỤ VỀ ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ YẾU TỐ SO SÁNH
 • PHỤ LỤC SỐ 03 VÍ DỤ VỀ ÁP DỤNG CÁCH TIẾP CẬN TỪ THỊ TRƯỜNG
 • HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 09
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • II. NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
 • HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 8
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • II. NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
 • PHỤ LỤC SỐ 01 CÁC YẾU TỐ SO SÁNH CƠ BẢN ĐỐI VỚI MỘT SỐ NHÓM TÀI SẢN
 • PHỤ LỤC SỐ 02 VÍ DỤ VỀ ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ YẾU TỐ SO SÁNH
 • PHỤ LỤC SỐ 03 VÍ DỤ VỀ ÁP DỤNG CÁCH TIẾP CẬN TỪ THỊ TRƯỜNG
 • HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 09
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • II. NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
 • PHỤ LỤC SỐ 01 VÍ DỤ VỀ ƯỚC TÍNH CHI PHI TÁI TẠO, CHI PHÍ THAY THẾ
 • PHỤ LỤC SỐ 02 VÍ DỤ VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ HAO MÒN
 • PHỤ LỤC SỐ 03 VÍ DỤ VỀ ÁP DỤNG CÁCH TIẾP CẬN TỪ CHI PHÍ
 • PHỤ LỤC SỐ 04 BẢNG THAM KHẢO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CỦA MÁY, THIẾT BỊ
 • HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 10
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • II. NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
 • PHỤ LỤC SỐ 01 VÍ DỤ VỀ XÁC ĐỊNH TỶ SUẤT CHIẾT KHẤU VÀ TỶ SUẤT VỐN HÓA
 • PHỤ LỤC SỐ 02 VÍ DỤ VỀ ÁP DỤNG CÁCH TIẾP CẬN TỪ THU NHẬP

Căn cứ Nghị định 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Giá về thẩm định giá, ngày 20/8/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 126/2015/TT-BTC ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10.

Thông tư ban hành 3 Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam có số hiệu và tên gọi như sau:

- Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08 - Cách tiếp cận từ thị trường.

- Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 09 - Cách tiếp cận từ chi phí.

- Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 10 - Cách tiếp cận từ thu nhập.

Ban hành kèm các Tiêu chuẩn nói trên là các phụ lục về:

- Các yếu tố so sánh cơ bản đối với một số nhóm tài sản

- Ví dụ về điều chỉnh một số yếu tố so sánh

- Ví dụ về áp dụng cách tiếp cận từ thị trường

- Ví dụ về ước tính chi phi tái tạo, chi phí thay thế

- Ví dụ về các phương pháp xác định tỷ lệ hao mòn

- Ví dụ về áp dụng cách tiếp cận từ chi phí

- Bảng tham khảo đánh giá chất lượng còn lại của máy, thiết bị

- Ví dụ về xác định tỷ suất chiết khấu và tỷ suất vốn hóa

- Ví dụ về áp dụng cách tiếp cận từ thu nhập

Thông tư 126/2015/TT-BTC và các Tiêu chuẩn ban hành nói trên có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 126/2015/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 126/2015/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 126/2015/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 126/2015/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 126/2015/TT-BTC

Đang cập nhật