Thông tư 116/2015/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 116/2015/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 116/2015/TT-BTC về Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 116/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 11/08/2015 Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư 116/2015/TT-BTC về Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI VIỆC TƯ VẤN, XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Nội dung chi
 • Điều 4. Khung mức chi
 • Điều 5. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 6. Điều khoản thi hành

 Các Bộ ngành được chi tối đa 130 triệu đồng để xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng

Ngày 11/08/2015,  căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg  áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 , BTC đã ban hành Thông tư 116/2015/TT-BTC về Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Thông tư 116 bao gồm 03 Chương, 06 Điều, quy định công tác quản lý tài chính đối với các hoạt động: tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng; tuyên truyền, đào tạo, kiểm tra, thuê tổ chức chứng nhận phối hợp kiểm tra và các hoạt động khác có liên quan đã được quy định tại Quyết định 19/2014/QĐ-TTg.

Thông tư 116 áp dụng với các đối tượng sau:

- Các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước quy định tại khoản 1, Điều 2 của Quyết định 19/2014/QĐ-TTg 

- Tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng đối với các cơ quan

- Tổ chức chứng nhận được các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; UBND cấp tỉnh thuê để phối hợp kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan thuộc Bộ, ngành, địa phương

- Cơ sở đào tạo về tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng đối với chuyên gia tư vấn, đánh giá thực hiện hoạt động tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan

- Đơn vị chủ trì thực hiện của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh

- Các cơ quan quản lý và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Bên cạnh các đối tượng bắt buộc áp dụng nói trên, Thông tư 116 còn khuyến khích 03 đối tượng sau thực hiện việc tư vấn, xây dựng, áp dụng và duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của đơn vị mình: (1) Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; (2) UBND cấp huyện; (3) Đơn vị sự nghiệp công lập.

Chương II của Thông tư 116 bao gồm những quy định cụ thể về các nội dung như: nội dung chi, mức chi, Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí.

Theo đó, nội dung chi bao gồm 11 nội dung sau: 

Một là, chi xây dựng các mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng. 

Hai là, chi tuyên truyền, phổ biến, học tập kinh nghiệm, khảo sát, thống kê về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào các cơ quan.

Ba là, chi văn phòng phẩm, vật tư, công tác phí, thuê tài sản. 

Bốn là, chi đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến, mở rộng và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng.

Năm là, chi biên soạn tài liệu hướng dẫn, các quy trình giải quyết công việc.
Sáu là, chi hoạt động đánh giá nội bộ.

Bảy là, chi duy trì, cải tiến, mở rộng, hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng.

Tám là, chi các hoạt động trực tiếp triển khai việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh.

Chín là, chi hoạt động của Bộ KHCN triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg;

Mười là, chi hoạt động kiểm tra xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến, mở rộng, hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng

Mười một là, các khoản chi trực tiếp khác có liên quan để thực hiện nội dung về xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến, mở rộng, hoàn thiện và kiểm tra Hệ thống quản lý chất lượng.

Về mức chi, có một số nội dung chi đặc thù được thực hiện theo quy định sau:

Đối với các Bộ ngành, mức chi hoạt động thuê tổ chức tư vấn được chia làm 2 mức: tối đa 100 triệu đồng/01 cơ quan (Đối với cơ quan lần đầu xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng) và tối đa 65 triệu đồng/01 cơ quan (Đối với cơ quan xây dựng mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng).

Mức chi hoạt động sử dụng cho việc thực hiện (không bao gồm kinh phí xây dựng mô hình khung; kinh phí duy trì, cải tiến; kinh phí cho hoạt động kiểm tra) cũng được chia làm 2 mức: tối đa 130 triệu đồng/01 cơ quan (sử dụng cho việc lần đầu xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng)  và tối đa 100 triệu đồng/01 cơ quan (sử dụng cho việc xây dựng mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng)

Trong đó, mức chi tối đa cho xây dựng 01 quy trình xử lý công việc để áp dụng tại cơ quan là 2,5 triệu đồng/01 quy trình.

 Đối với UBND cấp tỉnh, mức chi hoạt động thuê tổ chức tư vấn được chia làm 02 mức: tối đa 60 triệu đồng/01 cơ quan (đối với cơ quan lần đầu xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng) và tối đa 30 triệu đồng/01 cơ quan (đối với cơ quan xây dựng mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng).

Tương tự, mức chi hoạt động do UBND cấp tỉnh thực hiện cũng gồm 02 mức: tối đa 65 triệu đồng/01 cơ quan (sử dụng cho việc lần đầu xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng)  và tối đa 50 triệu đồng/01 cơ quan (sử dụng cho việc xây dựng mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng)

Trong đó, mức chi tối đa xây dựng 01 quy trình xử lý công việc để áp dụng tại cơ quan là 2 triệu đồng/01 quy trình.

Mức chi hoạt động duy trì, cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan: mức chi tối đa 15 triệu đồng/01 năm.

Mức chi hoạt động xây dựng mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 12 triệu đồng/01 mô hình khung.

Mức chi thuê tổ chức chứng nhận để phối hợp kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, công bố và duy trì, cải tiến, mở rộng, hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 5 triệu đồng/01 cơ quan.

Thông tư 116/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/10/2015 và thay thế Thông tư 159/2010/TT-BTC .

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 116/2015/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 116/2015/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 116/2015/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 116/2015/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 116/2015/TT-BTC

Đang cập nhật