Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Văn Tí, Bùi Văn Ga, Đỗ Bá Tỵ Ngày ban hành: 05/11/2015 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH; LIÊN KẾT ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Vị trí, chức năng của trung tâm
 • Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của trung tâm
 • Điều 4. Mục đích liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh
 • Điều 5. Nguyên tắc liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh
 • Chương II THÀNH LẬP, TỔ CHỨC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
 • Điều 6. Điều kiện, thẩm quyền thành lập trung tâm
 • Điều 7. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh
 • Điều 8. Nguyên tắc đặt tên, đổi tên trung tâm
 • Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm
 • Điều 10. Tổ chức hoạt động của trung tâm
 • Điều 11. Giám đốc trung tâm
 • Điều 12. Phó Giám đốc trung tâm
 • Điều 13. Hội đồng khoa học và đào tạo
 • Điều 14. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng
 • Điều 15. Phòng (ban) đào tạo, quản lý sinh viên, đối tượng bồi dưỡng
 • Điều 16. Phòng (ban) Hành chính, Tổ chức
 • Điều 17. Phòng (ban) Hậu cần, Tài chính, Kỹ thuật
 • Điều 18. Ban Thanh tra, Pháp chế
 • Điều 19. Khoa (bộ môn)
 • Điều 20. Đơn vị, cán bộ quản lý sinh viên, đối tượng bồi dưỡng
 • Điều 21. Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể
 • Chương III HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
 • Điều 22. Hoạt động dạy, học
 • Điều 23. Giáo trình, tài liệu giảng dạy
 • Điều 24. Điều kiện, thẩm quyền cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh; giấy chứng nhận hoàn thành ...
 • Điều 25. Giảng viên, giáo viên, báo cáo viên
 • Điều 26. Nhiệm vụ, quyền hạn của sinh viên, đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
 • Điều 27. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
 • Điều 28. Nguồn kinh phí
 • Điều 29. Nội dung chi
 • Điều 30. Học phí
 • Chương IV LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
 • Điều 31. Đối tượng tham gia liên kết
 • Điều 32. Điều kiện liên kết
 • Điều 33. Hợp đồng liên kết giáo dục
 • Điều 34. Quy trình thực hiện liên kết
 • Điều 35. Trách nhiệm của các bên tham gia liên kết
 • Điều 36. Quyền hạn của các bên tham gia liên kết
 • Điều 37. Quản lý hoạt động liên kết
 • Điều 38. Thanh tra, kiểm tra hoạt động liên kết
 • Điều 39. Xử lý vi phạm
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 40. Hiệu lực thi hành
 • Điều 41. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN VÀ ĐƠN VỊ LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Ngày 05/11/2015, căn cứ Luật giáo dục quốc phòng và an ninh 2013, BQP, Bộ GDĐT, Bộ LĐTBXH đã ban hành Thông tư 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học.

Thông tư 123 gồm 05 chương, 41 điều, điều chỉnh về tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học.

Đối tượng áp dụng.

Thông tư liên tịch này áp dụng đối với trường đại học, học viện, đại học vùng, đại học quốc gia; trường cao đẳng; nhà trường quân đội có trung tâm; cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều kiện, thẩm quyền thành lập trung tâm

Điều kiện thành lập trung tâm Thực hiện theo Khoản 2, Điều 1 Quyết định 161/QĐ-TTg.

+ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập trung tâm thuộc nhà trường quân đội;

+ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập trung tâm thuộc trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học; Bộ trưởng các Bộ: Công Thương; Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 7, Điều 2 Quyết định 161/QĐ-UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 8, Điều 2 Quyết định 161/QĐ-TTg.

Ban hành kèm theo Thông tư 123 này là Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh.

 Thông tư 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 20/12/2015, thay thế Thông tư 109/2009/TT-BQP; Quyết định 82/2007/QĐ-BGDĐT; Quyết định 57/2008/QĐ-BGDĐT và Thông tư 25/2009/TT-BGDĐT.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH

Án lệ về Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH

Đang cập nhật