Quyết định 1971/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1971/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1971/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tỉnh Kiên Giang ban hành Số hiệu: 1971/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Phạm Vũ Hồng Ngày ban hành: 11/09/2015 Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 1971/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tỉnh Kiên Giang ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
  • Điều 1. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:
  • Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
  • Điều 3. Xử lý chuyển tiếp:
  • Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; ...
  • PHỤ LỤC HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

Ngày 11/09/2015, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định 1971/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình lập theo các bộ đơn giá do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành được điều chỉnh nhân với các hệ số theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Các bộ đơn giá áp dụng hệ số điều chỉnh tại Quyết định này, được quy định ở phần Phụ lục bao gồm:

 - Bộ đơn giá xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2006 tỉnh Kiên Giang.

- Đơn giá xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo ban hành kèm theo Quyết định 1006/QĐ-UBND năm 2007 tỉnh Kiên Giang.

- Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt công bố theo Công văn 26/UBND-KTTH năm 2008 tỉnh Kiên Giang.

- Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng công bố kèm theo Công văn 27/UBND-KTTH năm 2008 tỉnh Kiên Giang.

- Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa công bố kèm theo Quyết định 2565/QĐ-UBND năm 2010 tỉnh Kiên Giang.

- Các đơn giá xây dựng khác do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành tính theo mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng.

- Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt công bố theo Quyết định 2689/QĐ-UBND năm 2014 tỉnh Kiên Giang.

- Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng công bố kèm theo Quyết định 2690/QĐ-UBND năm 2014 tỉnh Kiên Giang.

Lưu ý, hệ số điều chỉnh nhân công và máy thi công không áp dụng đối với các dự toán công trình áp dụng đơn giá do cấp có thẩm quyền ban hành riêng cho công trình.

Các khoản, mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ % trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm: Chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công thực hiện theo quy định hiện hành.

Quyết định 1971/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình có hiệu lực kể từ ngày 11/09/2015, thay thế Quyết định 2568/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán công trình.

Khi áp dụng Quyết định 1971 này, cần chú ý những quy định sau:

Đối với các gói thầu đến thời điểm 11/09/2015 nhưng chưa tổ chức mở thầu thì chủ đầu tư điều chỉnh giá gói thầu theo Quyết định này để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu.

Đối với các gói thầu đã tổ chức mở thầu, đang trong quá trình xét thầu thì chủ đầu tư điều chỉnh giá gói thầu theo Quyết định này và tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đấu thầu. Trường hợp giá dự thầu của các nhà thầu chưa được điều chỉnh theo chế độ tiền lương mới và nhà thầu có yêu cầu được điều chỉnh thì chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công và giá dự thầu làm cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu.

Đối với các gói thầu đã ký kết hợp đồng xây dựng, các gói thầu đang thi công dở dang, việc điều chỉnh giá hợp đồng, giá thanh toán cho khối lượng thực hiện từ ngày 15/5/2015 trở về sau thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên. 

Trong trường hợp hợp đồng có quy định điều chỉnh thì chủ đầu tư xác định các khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 15/5/2015 trở về sau làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng. 

Đối với các khối lượng thực hiện từ ngày 15/5/2015 trở về sau nằm ngoài thời gian thi công đã ký kết trong hợp đồng thì điều chỉnh giảm, không được điều chỉnh tăng.

Trường hợp việc điều chỉnh dự toán công trình xây dựng theo Quyết định này làm vượt tổng mức đầu tư của dự án được duyệt thì chủ đầu tư phải trình người quyết định đầu tư xem xét, điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án trước khi thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

Ban hành kèm Quyết định là Phụ lục hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công.

Quyết định 1971/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 11/09/2015 đồng thời thay thế Quyết định 2568/QĐ-UBND.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1971/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1971/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1971/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1971/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1971/QĐ-UBND

Đang cập nhật