Quyết định 2442/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2442/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 2442/QĐ-BTC năm 2015 sửa đổi Quyết định 2298/QĐ-BTC về phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm tập trung trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính Số hiệu: 2442/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 19/11/2015 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước

Ngày 19/11/2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2442/QĐ-BTC năm 2015 sửa đổi Quyết định 2298/QĐ-BTC về phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm tập trung trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ.

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 2298/QĐ-BTC ngày 06/9/2014:

1. Sửa đổi, bổ sung mục 3.1, khoản 3, Điều 4 như sau:

“3.1. Giám đốc Học viện Tài chính, Hiệu trưởng, Giám đốc các Trường thuộc Bộ Tài chính quyết định đầu tư xây dựng và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành đối với các dự án nhóm B, nhóm C và các dự án cải tạo, sửa chữa của đơn vị”.

2. Sửa đổi, bổ sung mục 1.4, khoản 1, Điều 7 như sau:

“1.4. Ủy quyền cho Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết cho các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị khác thuộc Bộ (trừ các đơn vị quy định tại mục 2.2 và 2.3 Điều này)”.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a, mục 2.2, khoản 2, Điều 7 như sau:

“2.2. Giám đốc Học viện Tài chính, Hiệu trưởng, Giám đốc các Trường thuộc Bộ Tài chính:

a. Quyết định đầu tư đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin nhóm B, nhóm C trong phạm vi đơn vị”.

4. Bổ sung nội dung mục 3.2, khoản 3, Điều 8 như sau:

“Riêng xe ô tô các loại, Thủ trưởng các Tổng cục được căn cứ vào kế hoạch, danh mục dự toán ngân sách mua sắm hàng năm đã được giao để quyết định cụ thể việc mua sắm tập trung cho phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật về mua sắm tập trung”.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2442/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2442/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2442/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2442/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2442/QĐ-BTC

Đang cập nhật