Quyết định 73/2015/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 73/2015/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 73/2015/QĐ-UBND Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Số hiệu: 73/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh Ngày ban hành: 23/10/2015 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 73/2015/QĐ-UBND Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỌP TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định ...
 • QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỌP TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Mục tiêu
 • Điều 5. Nguyên tắc tổ chức cuộc họp
 • Điều 6. Trách nhiệm trong việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào việc đổi mới công tác chỉ ...
 • Điều 7. Các trường hợp không tổ chức cuộc họp
 • Điều 8. Phối hợp giữa cơ quan hành chính Nhà nước với cơ quan, tổ chức khác của hệ thống chính trị trong ...
 • Chương II QUY TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC HỌP
 • Điều 9. Xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc họp
 • Điều 10. Chuẩn bị nội dung các cuộc họp
 • Điều 11. Giấy mời họp
 • Điều 12. Thành phần và số lượng người tham dự cuộc họp
 • Điều 13. Thời gian tiến hành cuộc họp
 • Điều 14. Những yêu cầu về tiến hành cuộc họp
 • Điều 15. Trách nhiệm của người chủ trì cuộc họp
 • Điều 16. Trách nhiệm của người tham dự cuộc họp
 • Điều 17. Biên bản cuộc họp và thông báo kết quả cuộc họp, kết luận của người chủ trì tại cuộc họp
 • Điều 18. Trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo tại cuộc họp
 • Chương III CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VÀ CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆN
 • Điều 19. Các loại cuộc họp của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện
 • Điều 20. Việc tổ chức cuộc họp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành, vượt quá thẩm quyền ...
 • Điều 21. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện trong việc ...
 • Điều 22. Việc tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai nhiệm vụ công tác thuộc phạm vi và trách nhiệm quản ...
 • Điều 23. Việc tổ chức hội nghị trực tuyến (do cơ quan Trung ương tổ chức) tại điểm cầu của tỉnh (do lãnh ...
 • Chương IV CÁC CUỘC HỌP CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH, UBND CẤP HUYỆN
 • Điều 24. Các loại cuộc họp của t
 • Điều 25. Việc tổ chức cuộc họp (hội nghị) tập huấn, triển khai
 • Điều 26. Việc tổ chức họp (hội nghị) sơ kết, tổng kết chuyên đề
 • Điều 27. Việc tổ chức họp (hội nghị) sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chương trình công ...
 • Điều 28. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng (hoặc chức danh tương đương) các s
 • Điều 29. Không tổ chức cuộc họp giao ban thường kỳ của Chủ tịch UBND cấp trên với UBND cấp dưới
 • Điều 30. Việc tổ chức họp sơ kết, tổng kết của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
 • Điều 31. Việc tổ chức cuộc họp tập huấn, triển khai do Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện ...
 • Chương V CÁC QUY ĐỊNH KHÁC VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 32. Xây dựng chương trình công tác khoa học, hợp lý để giảm bớt việc tổ chức các cuộc họp
 • Điều 33. Yêu cầu đối với việc tổ chức cuộc họp của các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước trên địa bàn ...
 • Điều 34. Nghiêm cấm kết hợp tổ chức cuộc họp với việc tham quan, nghỉ mát
 • Điều 35. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, giải quyết công việc tại chỗ của thủ trưởng cơ quan ...
 • Điều 36. Trách nhiệm quản lý chế độ họp trong các cơ quan hành chính Nhà nước
 • Điều 37. Chế độ thông tin, báo cáo
 • Điều 38. Khen thưởng và xử lý vi phạm
 • Điều 39. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 73/2015/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 73/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 73/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 73/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 73/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật