Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 30/VBHN-BTC Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 29/10/2015 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT KIẾN THỨC HÀNG NĂM CHO KIỂM TOÁN VIÊN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KIỂM TOÁN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Đối tượng cập nhật kiến thức
 • Điều 4. Nội dung, tài liệu cập nhật kiến thức
 • Điều 5. Thời gian cập nhật kiến thức
 • Điều 6. Hình thức cập nhật kiến thức
 • Điều 7. Điều kiện để được chấp thuận tổ chức cập nhật kiến thức
 • Điều 8. Giảng viên tham gia giảng dạy cập nhật kiến thức
 • Điều 9. Trình tự xem xét, chấp thuận cơ sở đào tạo và doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện tổ chức cập ...
 • Điều 10. Hồ sơ đăng ký tổ chức cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên
 • Điều 11. Tính giờ cập nhật kiến thức
 • Điều 12. Chưa đủ giờ cập nhật kiến thức
 • Điều 13. Tài liệu chứng minh về giờ cập nhật kiến thức
 • Điều 14. Lưu trữ hồ sơ cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên
 • Điều 15. Trách nhiệm của hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận tổ chức ...
 • Điều 16. Trách nhiệm của kiểm toán viên
 • Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc quản lý tổ chức cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên
 • Điều 18. Các hành vi vi phạm về cập nhật kiến thức
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 19. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Phụ lục số 01/CNKT BẢN ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO KIỂM TOÁN VIÊN Năm...
 • Phụ lục số 02/CNKT QUYẾT ĐỊNH Về việc chấp thuận cho đơn vị được tổ chức cập nhật kiến thức cho kiểm ...
 • Phụ lục số 03/CNKT
 • Phụ lục số 04/CNKT BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC LỚP HỌC CẬP NHẬT KIẾN THỨC KIỂM TOÁN VIÊN
 • Phụ lục số 05/CNKT PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LỚP HỌC CẬP NHẬT KIẾN THỨC KIỂM TOÁN VIÊN
 • Phụ lục số 06/CNKT BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỔ CHỨC LỚP HỌC CẬP NHẬT KIẾN THỨC KIỂM TOÁN VIÊN

Ngày 29/10/2015, Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán.

Đối tượng áp dụng

1. Kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán.

2. Hội nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán (sau đây gọi chung là hội nghề nghiệp) được Bộ Tài chính chấp thuận tổ chức các lớp học cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên.

3. Cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận tổ chức các lớp học cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên.

4. Doanh nghiệp kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận tự tổ chức các lớp học cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên của doanh nghiệp mình.

5. Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán tổ chức các lớp học cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên là hội viên của mình.

6. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC

Đang cập nhật