Nghị định 139/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 139/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 139/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở Số hiệu: 139/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 27/11/2017 Lĩnh vực: Tài nguyên, Trật tự an toàn xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị định 139/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG; KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, KINH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
 • Điều 4. Mức phạt tiền tối đa
 • Điều 5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 6. Xử phạt hành vi chống đối hoặc cản trở người thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính trong ...
 • Chương II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG ...
 • Mục 1. ĐỐI VỚI NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, CHỦ ĐẦU TƯ HOẶC CHỦ SỞ HỮU, NGƯỜI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH
 • Điều 7. Vi phạm quy định về lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng
 • Điều 8. Vi phạm quy định về khảo sát xây dựng
 • Điều 9. Vi phạm quy định về lập quy hoạch xây dựng
 • Điều 10. Vi phạm quy định về điều chỉnh quy hoạch xây dựng
 • Điều 11. Vi phạm quy định về lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
 • Điều 12. Vi phạm quy định về thiết kế, dự toán xây dựng công trình
 • Điều 13. Vi phạm quy định về đầu tư phát triển đô thị
 • Điều 14. Vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình
 • Điều 15. Vi phạm quy định về trật tự xây dựng
 • Điều 16. Vi phạm quy định về thi công xây dựng công trình
 • Điều 17. Vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
 • Điều 18. Vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng
 • Điều 19. Vi phạm quy định về bảo hành, bảo trì, khai thác, sử dụng công trình xây dựng
 • Điều 20. Vi phạm quy định về quản lý, lưu trữ hồ sơ
 • Điều 21. Vi phạm quy định về sự cố công trình
 • Điều 22. Vi phạm quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Mục 2. ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ (TRONG TRƯỜNG HỢP TỰ THỰC HIỆN), NHÀ THẦU, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC
 • Điều 23. Vi phạm quy định về điều kiện hoạt động xây dựng
 • Điều 24. Vi phạm nội dung hồ sơ dự thầu
 • Điều 25. Vi phạm quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng, sử dụng số liệu, tài liệu ...
 • Điều 26. Vi phạm quy định về khảo sát xây dựng
 • Điều 27. Vi phạm quy định về công tác lập quy hoạch xây dựng
 • Điều 28. Vi phạm quy định về thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, dự toán
 • Điều 29. Vi phạm quy định về thiết kế, dự toán xây dựng công trình
 • Điều 30. Vi phạm quy định về trật tự xây dựng
 • Điều 31. Vi phạm quy định về an toàn trong thi công xây dựng công trình
 • Điều 32. Vi phạm quy định về thi công xây dựng công trình
 • Điều 33. Vi phạm quy định về giám sát thi công xây dựng công trình
 • Điều 34. Vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng công trình xây dựng
 • Điều 35. Vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng
 • Điều 36. Vi phạm quy định về bảo hành, bảo trì công trình xây dựng
 • Điều 37. Vi phạm quy định về lưu trữ
 • Điều 38. Vi phạm quy định về kiểm định, thí nghiệm, đào tạo trong hoạt động xây dựng
 • Chương III HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG ...
 • Điều 39. Vi phạm quy định về lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch khoáng sản làm vật ...
 • Điều 40. Vi phạm quy định về kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng
 • Điều 41. Vi phạm các quy định về sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng có sử dụng amiăng trắng nhóm ...
 • Chương IV HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG QUẢN LÝ ...
 • Mục 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤP, THOÁT NƯỚC
 • Điều 42. Vi phạm quy định về bảo vệ khu vực an toàn giếng khai thác nước ngầm
 • Điều 43. Vi phạm quy định về bảo vệ hành lang an toàn tuyến ống nước thô và đường ống truyền tải nước ...
 • Điều 44. Vi phạm quy định về bảo vệ an toàn các công trình kỹ thuật thuộc hệ thống cấp nước
 • Điều 45. Vi phạm quy định về bảo vệ, sử dụng mạng lưới cấp nước
 • Điều 46. Vi phạm quy định về khai thác, sử dụng hệ thống thoát nước
 • Điều 47. Vi phạm về quản lý cao độ liên quan đến thoát nước
 • Điều 48. Vi phạm quy định về quản lý hệ thống hồ điều hòa
 • Điều 49. Vi phạm quy định về quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải
 • Điều 50. Vi phạm về thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải hệ thống thoát nước tại đô thị, khu dân cư ...
 • Điều 51. Vi phạm về thông hút, vận chuyển và xử lý bùn thải bể tự hoại tại đô thị, khu dân cư nông thôn ...
 • Mục 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHIẾU SÁNG, CÂY XANH ĐÔ THỊ, NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HỎA TÁNG
 • Điều 52. Vi phạm quy định về bảo vệ, sử dụng hệ thống chiếu sáng công cộng
 • Điều 53. Vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa
 • Điều 54. Vi phạm quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng
 • Mục 3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH NGẦM VÀ SỬ DỤNG CHUNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
 • Điều 55. Vi phạm quy định về sử dụng công trình ngầm đô thị
 • Điều 56. Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật
 • Chương V HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG KINH DOANH ...
 • Mục 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
 • Điều 57. Vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản
 • Điều 58. Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản
 • Điều 59. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
 • Điều 60. Vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành ...
 • Điều 61. Vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà ...
 • Mục 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở
 • Điều 62. Vi phạm quy định về phát triển nhà ở
 • Điều 63. Vi phạm quy định về quản lý giao dịch nhà ở
 • Mục 3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ VÀ CÔNG SỞ
 • Điều 64. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà ở công vụ, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
 • Điều 65. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà biệt thự
 • Điều 66. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư
 • Điều 67. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà công sở
 • Điều 68. Vi phạm quy định về lập, lưu trữ hồ sơ nhà ở
 • Chương VI THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
 • Điều 69. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Điều 70. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 71. Thẩm quyền xử phạt của thanh tra viên xây dựng
 • Điều 72. Thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành
 • Điều 73. Thẩm quyền xử phạt của Chánh thanh tra Sở Xây dựng
 • Điều 74. Thẩm quyền xử phạt của Chánh thanh tra Bộ Xây dựng
 • Điều 75. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân
 • Điều 76. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Điều 77. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 78. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 79. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 80. Hiệu lực thi hành
 • Điều 81. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 139/2017/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 139/2017/NĐ-CP

Án lệ về Nghị định 139/2017/NĐ-CP

Đang cập nhật