Thông tư 42/2015/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 42/2015/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 42/2015/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm pháp Y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 42/2015/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến Ngày ban hành: 16/11/2015 Lĩnh vực: Y tế - dược, Bổ trợ tư pháp, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư 42/2015/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm pháp Y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH, THÀNH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Vị trí pháp lý
 • Chương II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM
 • Điều 3. Chức năng
 • Điều 4. Nhiệm vụ
 • Điều 5. Quyền hạn
 • Điều 6. Mối quan hệ của Trung tâm Pháp y cấp tỉnh với các cơ quan
 • Chương III CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM
 • Điều 7. Lãnh đạo Trung tâm
 • Điều 8. Các phòng chức năng và các khoa chuyên môn
 • Điều 9. Vị trí việc làm và số lượng người làm việc
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM THI HÀNH
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • Điều 11. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG, KHOA THUỘC TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC ...

Căn cứ Nghị định 63/2012/NĐ-CP, ngày 16/11/2015, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 42/2015/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trung tâm Pháp ý cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập có thu trực thuộc Sở y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Trung tâm đảm nhiệm các nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác giám định pháp y trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia các hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KHKT về chuyên ngành pháp y.

- Tham gia công tác đào tạo, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực pháp y.

- Thực hiện về quản lý viên chức, người lao động quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định pháp luật…

Để thực hiện các nhiệm vụ này, Trung tâm được thực hành các quyền:

- Đề nghị phối hợp, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ và sử dụng trang thiết bị với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

- Mời chuyên gia, người giám định theo vụ việc.

- Yêu cầu người trưng cầu, yêu cầu giám định cung cấp thông tin, tài liệu.

- Từ chối giám định nếu không đủ điều kiện cần thiết phục vụ cho việc thực hiện giám định.

Trung tâm Pháp y cấp tỉnh có Giám đốc, không quá 2 Phó giám đốc và được tổ chức thành: 2 phòng chuyên môn, 3 khoa chuyên môn.

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa thuộc trung tâm pháp y cấp tỉnh do giám đốc trung tâm quy định.

Chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức chức danh nghề nghiệp của Trung tâm được xác định trên cơ sở Đề án vị trí làm việc hoặc Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Trung tâm được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp về tổ chức, hoạt động và nguồn lực của Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ pháp y của Bộ y tế và viện pháp y quốc gia cũng như QLNN của Sở Tư pháp về công tác giám định tư pháp.

Thông tư 42/2015/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 5/1/2016

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 42/2015/TT-BYT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 42/2015/TT-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 42/2015/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 42/2015/TT-BYT

Đang cập nhật