Thông tư 165/2015/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 165/2015/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 165/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục và chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán nhà nước; trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 5% trên số tiền đã nộp vào Ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện của Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 165/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 05/11/2015 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 165/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục và chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán nhà nước; trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 5% trên số tiền đã nộp vào Ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện của Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, CẤP PHÁT TRANG PHỤC VÀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC; ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức
  • Điều 3. Các khoản được trích
  • Điều 4. Sử dụng kinh phí được trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán nhà nước
  • Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
  • Điều 6. Lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí được trích
  • Điều 7. Hiệu lực thi hành

Ngày 5/11/2015, căn cứ quy định về kinh phí hoạt động của Kiểm toán nhà nước tại Luật Kiểm toán nhà nước, cùng các văn bản như Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11, Nghị quyết số 794/2009/NQ-UBTVQH12, Nghị quyết số 670a/2013/NQ-UBTVQH13, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 165/2015/TT-BTC để hướng dẫn việc trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 5% trên số tiền đã nộp vào Ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến nghị; hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục và chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán nhà nước.

Nội dung của Thông tư này quy định các việc sau:

- Việc trích lập và sử dụng nguồn kinh phí 5%;

- Việc cấp phát trang phục để sử dụng khi thi hành công vụ của cán bộ, công chức thuộc KTNN

- Việc hưởng chế độ ưu tiên của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc KTNN.

Về Chế độ trang phục thì Thông tư 165/2015 này quy định các nguyên tắc thực hiện như sau:

- Việc cấp phát, sử dụng trang phục phải đúng mục đích, đối tượng; phải mở sổ sách theo dõi việc quản lý, cấp phát đến từng cán bộ, công chức để bảo đảm chính xác, tránh nhầm lẫn, trùng lắp;

- Trang phục bị hư hỏng, mất mát vì lý do khách quan thì được cấp bổ sung. Trường hợp hư hỏng, mất mát không có lý do chính đáng, cá nhân phải đăng ký để được cấp bổ sung và phải chịu chi phí cấp bổ sung hoặc tự mua sắm, đảm bảo yêu cầu trang phục để sử dụng khi thi hành công vụ;

- Trường hợp thôi việc, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, chuyển công tác khác mà trang phục được cấp chưa hết niên hạn thì không phải thu hồi;

- Tổng KTNN có thể quyết định may sắm, cấp phát trang phục cho từng cán bộ, công chức hoặc có thể xem xét, quyết định cấp tiền cho cán bộ, công chức tự may sắm trên cơ sở giá mua, tiêu chuẩn và mẫu do Tổng KTNN quy định.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, Tổng KTNN quyết định vận dụng trang bị một số loại trang phục theo hình thức phù hợp trong phạm vi dự toán ngân sách đã được giao.

Về việc trích lập nguồn kinh phí 5% trên số tiền do KTNN phát hiện và kiến nghị đã được thực hiện Thông tư 165/2015 quy định sẽ thực hiện với các khoản thu sau:

- Các khoản tăng thu NSNN về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác đã thực nộp vào ngân sách nhà nước (như tăng thu do đơn vị được kiểm toán không kê khai, kê khai sai, trốn thuế, gian lận thuế ...; các khoản xử phạt VPHC về thuế, truy thu thuế; các khoản kiến nghị tăng thu đơn vị được kiểm toán thực hiện nhưng thông qua phương thức bù trừ như: Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thông qua việc điều chỉnh tờ khai thuế GTGT; thực hiện giảm lỗ thông qua việc điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế TNDN...).

- Các khoản đã thực chi ngân sách sai chế độ như: Sai đơn giá, khối lượng, định mức và sai khác đối với các công trình đầu tư xây dựng cơ bản; Sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để chi cho những nội dung không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước, không đúng nhiệm vụ được giao, sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu...

- Các khoản đã thực chi ngân sách sai chế độ đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý giảm chi, giảm thanh toán như: các khoản chi ngân sách sai chế độ đang trong quá trình lập báo cáo quyết toán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đang được tiếp tục thanh toán với ngân sách.

- Các khoản kinh phí bố trí dự toán vượt định mức phân bổ, sai nguồn.

Sử dụng kinh phí 5%

Khoản kinh phí 5% nêu trên sẽ được dùng để chi những việc sau:

- Chi khuyến khích, thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ, mức chi không vượt quá 0,8 lần tiền lương cấp bậc, chức vụ, vượt khung và chế độ phụ cấp theo nghề.

- Đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường năng lực hoạt động của ngành, gồm:

+ Chi tăng cường đầu tư xây dựng trụ trở làm việc của Kiểm toán nhà nước; mua sắm, sửa chữa tài sản, máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện đi lại phục vụ công tác kiểm toán;

+ Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước; bổ sung chi nghiên cứu khoa học, chi công nghệ thông tin, chi thực hiện chính sách thu hút nhân tài; chi hỗ trợ khác nhằm nâng cao năng lực hoạt động kiểm toán;

+ Bổ sung chi các hoạt động nghiệp vụ phục vụ cho công tác kiểm toán;

+ Chi giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thực hiện kết luận của KTNN;

+ Chi động viên, khuyến khích các tập thể và cá đã tích cực phối hợp trong công tác thực hiện kiến nghị của KTNN.

Thông tư 165/2015/TT-BTC này có hiệu lực thi hành từ ngày  1/1/2016 và thay thế Thông tư 56/2007/TT-BTC, Thông tư 160/2011/TT-BTC.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 165/2015/TT-BTC để xử lý:
  • Đang cập nhật