Nghị định 33/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 33/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 33/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân Số hiệu: 33/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 10/05/2016 Lĩnh vực: Bảo hiểm

Mục lục Nghị định 33/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc
 • Điều 4. Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
 • Chương II MỘT SỐ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
 • Mục 1: CHẾ ĐỘ THAI SẢN CỦA LAO ĐỘNG NỮ MANG THAI HỘ VÀ NGƯỜI MẸ NHỜ MANG THAI HỘ
 • Điều 5. Chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ
 • Điều 6. Chế độ thai sản của người mẹ nhờ mang thai hộ
 • Điều 7. Thủ tục hưởng chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ
 • Mục 2: CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
 • Điều 8. Đối tượng và Điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng
 • Điều 9. Mức lương hưu hằng tháng
 • Điều 10. Bảo hiểm xã hội một lần
 • Điều 11. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần
 • Điều 12. Chế độ hưu trí đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước đó có thời gian đóng ...
 • Mục 3: CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT
 • Điều 13. Chế độ tử tuất đối với thân nhân của người lao động chết mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm ...
 • Chương III QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • Điều 14. Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
 • Điều 15. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
 • Điều 16. Truy thu, truy đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
 • Điều 17. Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
 • Điều 18. Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội
 • Chương IV TỔ CHỨC, THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG BỘ QUỐC PHÒNG, BỘ CÔNG AN
 • Điều 19. Cơ quan Bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
 • Điều 20. Nhiệm vụ tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
 • Điều 21. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã ...
 • Chương V TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • Điều 22. Sổ bảo hiểm xã hội, hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 23. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 24. Hiệu lực thi hành
 • Điều 25. Trách nhiệm thi hành

Ngày 10/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 33/2016/NĐ-CP hướng dẫn về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân (CAND), người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

Theo đó, các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc được thực hiện như sau:

 • Thực hiện 5 chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm ốm đau,  thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất đối với:
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Quân đội nhân dân (QĐND);
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật CAND;
 • Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
 • Thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất đối với:
 • Hạ sĩ quan, binh sĩ QĐND;
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND; học viên CAND đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
 • Học viên cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.
 • Thực hiện chế độ bảo hiểm hưu trí và tử tuất đối với người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Chế độ thai sản đối với phụ nữ mang thai hộ được hưởng

 • Trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ mang thai hộ sinh đối với mỗi đứa trẻ;
 • Nghỉ việc hưởng chế độ thai sản kể từ ngày nghỉ việc trước khi sinh cho đến ngày giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ nhưng không vượt quá thời gian 06 tháng.Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. hời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.
 • Khi lao động nữ mang thai hộ sinh thì người chồng đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Chế độ hưu trí

Người lao động được hưởng chế độ hưu trí khi có đủ các đều kiện quy định tại điều 8 nghị định này

Mức hưởng lương hưu hàng tháng tính bằng tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Và tỷ lệ như sau:

 • Từ 01/01/2016 đến ngày 01/01/2018: 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, và tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ sau mỗi năm, tối đa 75%;
 • Từ 01/01/2018 tỷ lệ hưởng lương lao động nữ là 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. théo đó:

 • Đối với những năm đóng trước năm 2014 hưởng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội;
 • Đối với những năm đóng từ năm 2014 trở đi hưởng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội ;

Mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 01 năm.

Chế độ tử tuất cung được quy định chi tiết tại nghị định số 33/2016/NĐ-CP.

Nghị định này cũng quy định tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, việc tạm dừng, truy thu, truy đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Nghị định 33/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/6/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 33/2016/NĐ-CP để xử lý: