Thông tư 24/2015/TT-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 24/2015/TT-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư 24/2015/TT-BKHCN quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 24/2015/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân Ngày ban hành: 16/11/2015 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Thông tư 24/2015/TT-BKHCN quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THANH TRA VIÊN, CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VÀ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA NGÀNH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, CÔNG NHẬN THANH TRA VIÊN, CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN ...
 • Mục 1. THANH TRA VIÊN
 • Điều 4. Tiêu chuẩn thanh tra viên
 • Điều 5. Thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm thanh tra viên các cấp
 • Mục 2. CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
 • Điều 6. Tiêu chuẩn công chức thanh tra chuyên ngành
 • Điều 7. Thẩm quyền, thủ tục công nhận, thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành
 • Điều 8. Chế độ của công chức thanh tra chuyên ngành
 • Mục 3. CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA
 • Mẫu biểu BM 02. DANH SÁCH TRÍCH NGANG NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ CÔNG CHỨC THANH TRA
 • Mẫu biểu BM 03. QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận công chức thanh tra chuyên ngành
 • Điều 9. Tiêu chuẩn cộng tác viên thanh tra
 • Điều 10. Trưng tập cộng tác viên thanh tra
 • Mẫu biểu BM 04. QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành
 • Điều 11. Chế độ, chính sách đối với cộng tác viên thanh tra
 • Điều 12. Kinh phí trưng tập cộng tác viên thanh tra
 • Điều 13. Đánh giá kết quả công tác của cộng tác viên thanh tra
 • Chương III MẪU THẺ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THẺ VÀ TRANG PHỤC ĐỐI VỚI THANH TRA VIÊN, CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN ...
 • Điều 14. Thẻ và trang phục thanh tra viên
 • Điều 15. Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành
 • Điều 16. Mẫu Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành
 • Điều 17. Thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại và thu hồi Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành
 • Điều 18. Trang phục của công chức thanh tra chuyên ngành
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ THANH TRA VIÊN, CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VÀ CỘNG TÁC VIÊN THANH ...
 • Điều 19. Trách nhiệm quản lý đối với thanh tra viên của Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra Sở
 • Điều 20. Trách nhiệm quản lý đối với công chức thanh tra chuyên ngành của Tổng cục trưởng, Cục trưởng
 • Điều 21. Trách nhiệm của Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra Cục, Chánh Thanh tra Sở trong việc trưng ...
 • Điều 22. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan có công chức, viên chức được trưng tập
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 24. Trách nhiệm thi hành

Ngày 16/11/2015 vừa qua, căn cứ Luật Thanh tra và các văn bản có liên quan, Bộ KHCN đã ban hành Thông tư 24/2015/TT-BKHCN về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ

Thông tư 24/2015/TT-BKHCN này quy định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, công nhận thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ; quản lý, sử dụng thẻ và trang phục đối với thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành; trách nhiệm quản lý thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ.

Thông tư này áp dụng đối với thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ; cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ; các cơ quan thanh tra nhà nước ngành khoa học và công nghệ; các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ; các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở trung ương, địa phương và các cơ quan, tổ chức có công chức, viên chức được trưng tập làm cộng tác viên thanh tra và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong hoạt động thanh tra.

Theo Thông tư 24/2015/TT-BKHCN, công chức thanh tra chuyên ngành phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 07/2012/NĐ-CP và các tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Nắm vững các quy định về chuyên môn, quy tắc quản lý liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng (đối với công chức thanh tra chuyên ngành của Tổng cục) hoặc an toàn bức xạ và hạt nhân (đối với công chức thanh tra chuyên ngành của Cục);

2. Có ít nhất 02 năm làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành (không kể thời gian tập sự);

3. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực thanh tra được phân công thực hiện;

4. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành.

Đối với cộng tác viên thanh tra thì ngoài những tiêu chuẩn chung được quy định tại Điều 22 Nghị định 97/2011/NĐ-CP Thông tư 24/2015 còn đưa ra những yêu cầu sau:

1. Am hiểu pháp luật, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của cơ quan trưng tập;

2. Có khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo;

3. Đối với nội dung thanh tra liên quan đến lĩnh vực chuyên môn sâu, ngoài các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, các cộng tác viên thanh tra tham gia Đoàn thanh tra phải hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành được trưng tập (trong hoặc ngoài nước) ít nhất 02 năm.

Thông tư 24/2015/TT-BKHCN sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2016 và bãi bỏ Quyết định 18/2007/QĐ-BKHCN.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 24/2015/TT-BKHCN để xử lý: