Thông tư 81/2015/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 81/2015/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 81/2015/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 81/2015/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 25/12/2015 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 81/2015/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Yêu cầu công tác quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt và bảo trì công trình đường sắt
 • Điều 5. Nội dung công tác quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt
 • Điều 6. Nội dung công tác bảo trì công trình đường sắt
 • Điều 7. Trách nhiệm của các chủ thể có liên quan trong thực hiện công tác quản lý kết cấu hạ tầng đường ...
 • Chương II TỔ CHỨC THỰC HIỆN BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
 • Điều 8. Lập, phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch bảo trì công trình đường sắt
 • Điều 9. Thực hiện kế hoạch bảo trì công trình đường sắt
 • Điều 10. Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và đánh giá sự an toàn công trình đường sắt
 • Điều 11. Quan trắc công trình đường sắt phục vụ công tác bảo trì
 • Điều 12. Quản lý chất lượng công tác bảo trì công trình đường sắt
 • Điều 13. Xử lý đối với công trình đường sắt hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp
 • Điều 14. Chế độ báo cáo thực hiện công tác bảo trì công trình đường sắt
 • Điều 15. Xử lý đối với công trình đường sắt có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác ...
 • Điều 16. Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác bảo trì công ...
 • Chương III CHI PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
 • Điều 17. Nguồn kinh phí bảo trì công trình đường sắt
 • Điều 18. Chi phí bảo trì công trình đường sắt
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • Điều 20. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 1 Hồ sơ quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt
 • PHỤ LỤC 2 BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ, BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA NĂM
 • PHỤ LỤC 3 TỔNG HỢP TRẠNG THÁI KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
 • PHỤ LỤC 4 BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Ngày 25/12 vừa qua, căn cứ Luật Đường sắt, Nghị định 14/2015/NĐ-CP và các văn bản liên quan khác, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 81/2015/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt.

Thông tư 81/2015 này quy định về quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt; tổ chức thực hiện bảo trì công trình đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng.

Việc quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt và bảo trì công trình đường phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Công trình đường sắt khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được quản lý, bảo trì theo quy định của Luật đường sắt, Nghị định 14/2015/NĐ-CP, Nghị định 46/2015/NĐ-CP và Thông tư 81 này.

- Bảo trì công trình đường sắt phải thực hiện theo kế hoạch bảo trì hàng năm và quy trình bảo trì được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Việc bảo trì công trình đường sắt phải bảo đảm an toàn cho người, tài sản, công trình; bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt; phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Kinh phí bảo trì công trình đường sắt được hình thành từ các nguồn sau:

- Ngân sách nhà nước

- Các khoản thu hợp pháp khác.

Thông tư 81/2015/TT-BGTVT có hiệu lực từ 1/2/2106.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 81/2015/TT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 81/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 81/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 81/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 81/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật