Nghị định 135/2015/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 135/2015/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 135/2015/NĐ-CP Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Số hiệu: 135/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 31/12/2015 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 135/2015/NĐ-CP Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Áp dụng pháp luật liên quan, điều ước quốc tế, pháp luật nước ngoài, tập quán quốc tế
 • Điều 5. Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của cá nhân
 • Điều 6. Phương thức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
 • Điều 7. Hình thức đầu tư gián tiếp ở nước ngoài
 • Điều 8. Công cụ đầu tư
 • Điều 9. Các trường hợp đầu tư khác
 • Điều 10. Nguồn vốn để đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
 • Điều 11. Mở tài khoản để tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra ...
 • Điều 12. Chuyển vốn đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp từ hoạt ...
 • Chương II TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI
 • Điều 13. Đối tượng được phép tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
 • Điều 14. Điều kiện để chấp thuận cho phép tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, cấp giấy chứng nhận ...
 • Điều 15. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ...
 • Điều 16. Tỷ lệ đầu tư an toàn
 • Điều 17. Đăng ký hạn mức tự doanh
 • Chương III ỦY THÁC ĐẦU TƯ, NHẬN ỦY THÁC ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI
 • Mục 1. ỦY THÁC ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI
 • Điều 18. Đối tượng được phép ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
 • Điều 19. Nguyên tắc ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
 • Điều 20. Điều kiện để ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
 • Mục 2. NHẬN ỦY THÁC ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI
 • Điều 21. Đối tượng được phép nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
 • Điều 22. Nguyên tắc nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
 • Điều 23. Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ...
 • Điều 24. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu ...
 • Điều 25. Đăng ký hạn mức nhận ủy thác
 • Chương IV TỔNG HẠN MỨC ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI HÀNG NĂM, HẠN MỨC TỰ DOANH, HẠN MỨC NHẬN ỦY THÁC
 • Điều 26. Tổng hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài hàng năm
 • Điều 27. Hạn mức tự doanh
 • Điều 28. Hạn mức nhận ủy thác
 • Chương V THẨM QUYỀN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ NGÀNH, NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG ...
 • Điều 29. Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 30. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Điều 31. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 32. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 33. Trách nhiệm của nhà đầu tư
 • Điều 34. Trách nhiệm của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cung ứng dịch ...
 • Điều 35. Chế độ báo cáo
 • Điều 36. Thanh tra, kiểm tra, giám sát
 • Điều 37. Xử lý vi phạm
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 38. Hiệu lực thi hành
 • Điều 39. Trách nhiệm thi hành

Ngày 31/12 vừa qua, căn cứ Luật Đầu tư,  Luật Chứng khoán, Pháp lệnh Ngoại hối và các văn bản liên quan khác, Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2015/NĐ-CP để quy định về việc đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Nội dung Nghị định 135/2015 này quy định chi tiết về hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài (đầu tư gián tiếp).

Nghị định 135/2015 này quy định nhà đầu tư là cá nhân Việt Nam chỉ được thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài dưới hình thức tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài.

Quy trình, thủ tục, nội dung thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam sẽ do NHNN quy định cụ thể.

Đối với tổ chức thì có thể đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức tự doanh đầu tư gián tiếp hoặc ủy thác đầu tư gián tiếp.

Cần lưu ý rằng nhà đầu tư chỉ có thể đầu tư gián tiếp thông qua các công cụ đầu tư do NHNN quy định.

Tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác là NHTM, công ty tài chính tổng hợp chỉ được tự doanh đầu tư, nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài vào trái phiếu và các công cụ trên thị trường tiền tệ do NHNN quy định.

Riêng với các tổ chức do nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên hoặc tổ chức đầu tư gián tiếp với tổng mức vốn từ 800 tỷ đồng trở lên (trừ các đối tượng tại điều 6,7,8, 13 và khoản 4,5 điều 10 Nghị định này) thì việc đầu tư gián tiếp sẽ do Thủ tướng quyết định.

Nghị định 135/2015/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ 15/2/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 135/2015/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 135/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 135/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật