Thông tư liên tịch 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế Người ký: Vũ Văn Tám, Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Linh Ngọc Ngày ban hành: 12/11/2015 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư liên tịch 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA
 • Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
 • Điều 5. Các giao dịch điện tử trên Cơ chế một cửa quốc gia
 • Điều 6. Hồ sơ hành chính một cửa
 • Điều 7. Đăng ký tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia
 • Mục 2: QUY ĐỊNH VỀ CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA
 • Điều 8. Nguyên tắc hoạt động của Cổng thông tin một cửa quốc gia
 • Điều 9. Các chức năng của Cổng thông tin một cửa quốc gia
 • Điều 10. Thẩm quyền và mức độ truy cập vào Cổng thông tin một cửa quốc gia
 • Điều 11. Sử dụng chữ ký số để thực hiện thủ tục hành chính một cửa
 • Điều 12. Trách nhiệm của Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia
 • Điều 13. Trách nhiệm của các Bộ
 • Điều 14. Bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu
 • Điều 15. Xử lý sự cố
 • Mục 3: QUY TRÌNH KHAI, TIẾP NHẬN, TRAO ĐỔI VÀ PHẢN HỒI THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA
 • Điều 16. Người khai, quyền và nghĩa vụ của người khai
 • Điều 17. Khai, sửa đổi, bổ sung thông tin khai và nộp các chứng từ trong hồ sơ hành chính một cửa
 • Điều 18. Tiếp nhận và phản hồi thông tin khai
 • Điều 19. Xử lý thông tin và phản hồi kết quả xử lý
 • Điều 20. Quy trình trao đổi thông tin giữa Cổng thông tin một cửa quốc gia với các Bộ
 • Mục 4: CƠ CHẾ PHỐI HỢP VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA
 • Điều 21. Nguyên tắc trao đổi, cung cấp thông tin
 • Điều 22. Nội dung cung cấp thông tin
 • Điều 23. Hình thức trao đổi, cung cấp thông tin
 • Điều 24. Kỳ thống kê thông tin và thời hạn thực hiện việc trao đổi, cung cấp thông tin
 • Điều 25. Quản lý, sử dụng thông tin
 • Điều 26. Đơn vị đầu mối thực hiện việc cung cấp, trao đổi thông tin
 • Mục 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • Điều 28. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC CÁC CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ
 • PHỤ LỤC III MẪU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA

Ngày 12/11/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Y tế ban hành Thông tư 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Các thủ tục hành chính một cửa và việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan xử lý thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia được thực hiện như sau:

+ Người khai, các cơ quan xử lý gửi thông tin về thủ tục hành chính một cửa tới Cổng thông tin một cửa quốc gia;

+ Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận và chuyển tiếp thông tin đến các hệ thống xử lý chuyên ngành;

+ Các cơ quan xử lý tiếp nhận, xử lý thông tin, phản hồi trạng thái tiếp nhận, xử lý, trả kết quả xử lý tới Cổng thông tin một cửa quốc gia;

+ Cổng thông tin một cửa quốc gia phản hồi trạng thái tiếp nhận/xử lý, trả kết quả xử lý thông tin tới người khai và hệ thống xử lý chuyên ngành có liên quan.

Các giao dịch điện tử trên Cơ chế một cửa quốc gia (sau đây gọi là các giao dịch điện tử) bao gồm:

+ Khai, nhận, phản hồi thông tin về việc xử lý hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính một cửa trênCổng thông tin một cửa quốc gia.

+ Tiếp nhận và chuyển thông tin khai từ Cổng thông tin một cửa quốc gia tới các hệ thống xử lý chuyên ngành.

+ Nhận kết quả xử lý từ các hệ thống xử lý chuyên ngành tới Cổng thông tin một cửa quốc gia.

+ Trao đổi thông tin giữa các hệ thống xử lý chuyên ngành thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Thẩm quyền và mức độ truy cập vào Cổng thông tin một cửa quốc gia

Các đối tượng được truy cập vào Cổng thông tin một cửa quốc gia gồm:

+ Các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 1 Thông tư này;

+ Cơ quan hải quan, các đơn vị thuộc và trực thuộc các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế;

+ Các cơ quan quản lý nhà nước không thuộc điểm b khoản này khai thác thông tin từ Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/12/2015.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT

Đang cập nhật