Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính Người ký: Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Quân Ngày ban hành: 30/12/2015 Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH KHOÁN CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Phương thức khoán chi thực hiện nhiệm vụ
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUYẾT ĐỊNH PHƯƠNG THỨC KHOÁN CHI
 • Điều 5. Xây dựng thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ
 • Điều 6. Nhiệm vụ thực hiện theo phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng
 • Điều 7. Nhiệm vụ thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần
 • Điều 8. Thẩm định dự toán
 • Điều 9. Phê duyệt nhiệm vụ
 • Chương III QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
 • Điều 10. Sử dụng kinh phí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
 • Điều 11. Sử dụng kinh phí tiết kiệm của nhiệm vụ
 • Điều 12. Mở tài khoản, nguyên tắc triển khai và kiểm soát thanh toán
 • Điều 13. Thanh toán và tạm ứng kinh phí thực hiện nhiệm vụ
 • Điều 14. Quyết toán kinh phí
 • Điều 15. Hồ sơ, chứng từ quyết toán lưu giữ tại tổ chức chủ trì
 • Chương IV XỬ LÝ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KHÔNG HOÀN THÀNH VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN NHIỆM VỤ
 • Điều 16. Xử lý đối với trường hợp nhiệm vụ không hoàn thành
 • Điều 17. Chế tài xử lý đối với trường hợp nhiệm vụ không hoàn thành
 • Điều 18. Quy định về công khai thông tin nhiệm vụ
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 19. Điều khoản thi hành
 • Điều 20. Trách nhiệm thi hành

Ngày 30/12/2015, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Một số nội dung đáng chsu ý như sau:

Khoán chi thực hiện nhiệm vụ là giao quyền tự chủ tài chính cho tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ trong việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đã được cơ quan có thẩm quyền giao khoán, gắn với trách nhiệm về các kết quả của nhiệm vụ được giao đúng mục tiêu, yêu cầu; đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

Phương thức khoán chi thực hiện nhiệm vụ

+ Nhiệm vụ thực hiện theo phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng;

+ Nhiệm vụ thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần.

Nhiệm vụ được thực hiện theo phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

+ Nhiệm vụ được tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ thuyết minh và đề xuất thực hiện phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng;

+ Sản phẩm khoa học và công nghệ của nhiệm vụ đã được xác định rõ tên sản phẩm cụ thể; chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm, đơn vị đo, mức chất lượng hoặc yêu cầu khoa học cần đạt được; số lượng hoặc quy mô sản phẩm tạo ra; địa chỉ ứng dụng;

+ Nhiệm vụ có tổng dự toán nguồn ngân sách nhà nước đối với các nội dung quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 3 Điều 7 Thông tư này phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu chiếm không quá 15% tổng dự toán nguồn ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ và không quá 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng);

+ Được Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ xem xét và đề xuất khoán chi đến sản phẩm cuối cùng;

+ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí.

Sử dụng kinh phí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Căn cứ vào Thuyết minh nhiệm vụ được phê duyệt, chủ nhiệm nhiệm vụ xây dựng phương án triển khai các nội dung công việc được giao khoán (chủ nhiệm nhiệm vụ được quyền điều chỉnh mục chi, nội dung chi, định mức chi, kinh phí giữa các phần công việc được giao khoán trong trường hợp cần thiết, đảm bảo trong phạm vi tổng mức kinh phí được giao khoán, phù hợp với quy định chi tiêu của các nhiệm vụ tại Quy chế chi tiêu nội bộ của tổ chức chủ trì), trình thủ trưởng tổ chức chủ trì phê duyệt trước khi triển khai và đảm bảo thực hiện một cách có hiệu quả kinh phí giao khoán để đạt được các yêu cầu về khoa học theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2016 và thay thế Thông tư 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Án lệ về Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Đang cập nhật