Thông tư 51/2015/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 51/2015/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 51/2015/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 51/2015/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Minh Quang Ngày ban hành: 26/11/2015 Lĩnh vực: Tài chính, Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Thông tư 51/2015/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH KHOÁNG SẢN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II THANH TRA HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
 • Điều 3. Thanh tra việc thực hiện quy định về thông báo kế hoạch thăm dò; báo cáo hoạt động thăm dò khoáng ...
 • Điều 4. Thanh tra việc thực hiện quy định về khu vực được phép thăm dò khoáng sản
 • Điều 5. Thanh tra nội dung kỹ thuật thăm dò khoáng sản
 • Điều 6. Thanh tra việc thực hiện các quy định khác trong thăm dò khoáng sản
 • Chương III THANH TRA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
 • Điều 7. Thanh tra việc thực hiện các quy định về xây dựng cơ bản mỏ; báo cáo kết quả hoạt động khai thác ...
 • Điều 8. Thanh tra việc thực hiện các quy định về khu vực khai thác khoáng sản
 • Điều 9. Thanh tra việc thực hiện các quy định về thiết kế mỏ
 • Điều 10. Thanh tra việc thực hiện quy định về Giám đốc điều hành mỏ
 • Điều 11. Thanh tra việc thực hiện các quy định về lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu ...
 • Điều 12. Thanh tra việc thực hiện quy định về công suất được phép khai thác ghi trong Giấy phép khai ...
 • Điều 13. Thanh tra khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc trường hợp không phải ...
 • Điều 14. Thanh tra việc thực hiện quy định về đóng cửa mỏ khoáng sản
 • Điều 15. Thanh tra việc thực hiện quy định sử dụng thông tin về khoáng sản của tổ chức, cá nhân hoạt ...
 • Điều 16. Thanh tra việc thực hiện các quy định khác trong khai thác khoáng sản
 • Điều 17. Thanh tra thực địa tại khu vực khai thác khoáng sản
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Hiệu lực thi hành
 • Điều 19. Tổ chức thực hiện

Ngày 26/11/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 51/2015/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản.

Theo đó, nội dung Thông tư này hướng dẫn một số nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản, bao gồm: thanh tra hoạt động thăm dò khoáng sản, thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản.

Thanh tra hoạt động thăm dò khoáng sản bao gồm:

+  Thanh tra việc thực hiện quy định về thông báo kế hoạch thăm dò; báo cáo hoạt động thăm dò khoáng sản; điều kiện thi công Đề án thăm dò khoáng sản; thay đổi phương pháp, khối lượng thăm dò;

+ Thanh tra việc thực hiện quy định về khu vực được phép thăm dò khoáng sản;

+ Thanh tra nội dung kỹ thuật thăm dò khoáng sản;

+ Thanh tra việc thực hiện các quy định khác trong thăm dò khoáng sản.

Thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản bao gồm:

+ Thanh tra việc thực hiện các quy định về xây dựng cơ bản mỏ; báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản; thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản;

+ Thanh tra việc thực hiện các quy định về khu vực khai thác khoáng sản

+ Thanh tra việc thực hiện các quy định về thiết kế mỏ;

+ Thanh tra việc thực hiện quy định về Giám đốc điều hành mỏ;

+ Thanh tra việc thực hiện các quy định về lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản;

+ Thanh tra việc thực hiện quy định về công suất được phép khai thác ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản;

+ Thanh tra khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc trường hợp không phải cấp Giấy phép khai thác khoáng sản;

+ Thanh tra việc thực hiện quy định về đóng cửa mỏ khoáng sản;

+ Thanh tra việc thực hiện quy định sử dụng thông tin về khoáng sản của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản;

+ Thanh tra việc thực hiện các quy định khác trong khai thác khoáng sản;

+ Thanh tra thực địa tại khu vực khai thác khoáng sản.

Thông tư 51/2015/TT-BTNMT này có hiệu lực kể từ ngày 11/01/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 51/2015/TT-BTNMT để xử lý: