Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý nhiệm vụ và dự án khuyến nông trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 49/2015/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh Ngày ban hành: 30/12/2015 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý nhiệm vụ và dự án khuyến nông trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NHIỆM VỤ VÀ DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Chi quản lý nhiệm vụ, dự án
 • Chương II NHIỆM VỤ KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG
 • Điều 4. Xây dựng, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra thực hiện nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên
 • Điều 5. Điều chỉnh nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên
 • Điều 6. Nghiệm thu, công nhận kết quả và quyết toán nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên
 • Điều 7. Nhiệm vụ khuyến nông đột xuất
 • Chương III DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG
 • Điều 8. Xây dựng, phê duyệt, công bố danh mục dự án đặt hàng
 • Điều 9. Điều kiện lựa chọn tổ chức chủ trì dự án
 • Điều 10. Hồ sơ đăng ký chủ trì dự án được tuyển chọn, giao trực tiếp
 • Điều 11. Thẩm định dự án được tuyển chọn, giao trực tiếp
 • Điều 12. Đấu thầu dự án
 • Điều 13. Phê duyệt, giao nhiệm vụ, hợp đồng thực hiện dự án
 • Điều 14. Điều chỉnh dự án
 • Điều 15. Kiểm tra dự án
 • Điều 16. Nghiệm thu, công nhận kết quả dự án
 • Điều 17. Quyết toán dự án
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 18. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ
 • Điều 19. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ...
 • Điều 20. Trách nhiệm của tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm dự án
 • Điều 21. Điều khoản thi hành
 • Mẫu B1.ĐXDMDAKN-BNN
 • Mẫu B2.BBMHS-BNN
 • Mẫu B3. PTĐTMDAKN-BNN
 • Mẫu B4. NXĐGBCKQDAKN-BNN
 • Mẫu B5. ĐONKN-BNN
 • Mẫu B6. TMDAKN-BNN
 • Mẫu B7.LLTC-BNN
 • Mẫu B8. LLCN-BNN
 • Mẫu B9. PHTH-BNN
 • Mẫu B10. XNTKDA-BNN
 • Mẫu B11. BCKQDAHN-BNN
 • Mẫu B12. BCTKKQDAKN-BNN

Ngày 30/12/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý nhiệm vụ và dự án khuyến nông trung ương.

Theo đó, nội dung Thông tư này hướng dẫn xây dựng, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, tổ chức thực hiện, kiểm tra, nghiệm thu, quyết toán nhiệm vụ khuyến nông và dự án khuyến nông Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Các nhiệm cụ khuyến nông trung ương được đặt ra bao gồm:

+ Xây dựng, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra thực hiện nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên;

+ Điều chỉnh nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên;

+ Nghiệm thu, công nhận kết quả và quyết toán nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên;

+ Nhiệm vụ khuyến nông đột xuất.

Xây dựng, phê duyệt, công bố danh mục dự án đặt hàng

Hàng năm, căn cứ chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và chiến lược phát triển của ngành, nhu cầu thực tiễn sản xuất và  đề xuất của các địa phương, tổ chức, cá nhân; Tổng cục, Cục chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề xuất danh mục dự án đặt hàng theo từng lĩnh vực theo biểu mẫu B1.ĐXDMDAKN-BNN ban hành kèm theo Thông tư này, gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước ngày 30 tháng 4.

Trong  thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt danh mục dự ánđặt hàng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường công bố trên các trang thông tin điện tử của Bộ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

 Điều kiện lựa chọn tổ chức chủ trì dự án

Tổ chức chủ trì dự án phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có chức năng hoạt động khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của dự án;

+ Trong 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ, không thuộc một trong các trường hợp sau: đã chủ trì dự án có kết quả nghiệm thu ở mức “không đạt”; giao nộp sản phẩm không đúng hạn mà không có ý kiến chấp thuận của Bộ; sử dụng kinh phí dự án không đúng mục đích và quy định;

+ Ưu tiên lựa chọn tổ chức có cam kết đóng góp vốn để mở rộng quy mô dự án.

Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2016, thay thế Thông tư số 15/2013/TT-BNNPTNT.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật