Thông tư 329/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 329/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 329/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 26/12/2016 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2015/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
 • Điều 5. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm
 • Điều 6. Trình tự giao kết hợp đồng bảo hiểm
 • Điều 7. Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm
 • Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm
 • Điều 10. Giải quyết tranh chấp
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG
 • Điều 11. Đối tượng bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu
 • Điều 12. Phạm vi bảo hiểm
 • Điều 13. Thời hạn bảo hiểm
 • Điều 14. Trách nhiệm mua bảo hiểm
 • Điều 15. Phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm
 • Điều 16. Giám định tổn thất
 • Điều 17. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm
 • Điều 18. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm
 • Mục 2. BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 • Điều 19. Đối tượng bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu
 • Điều 20. Phạm vi bảo hiểm
 • Điều 21. Thời hạn bảo hiểm
 • Điều 22. Phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm
 • Điều 23. Trách nhiệm mua bảo hiểm
 • Điều 24. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm
 • Điều 25. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm
 • Mục 3. BẢO HIỂM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THI CÔNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG
 • Điều 26. Đối tượng bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu
 • Điều 27. Phạm vi bảo hiểm
 • Điều 28. Thời hạn bảo hiểm
 • Điều 29. Phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm
 • Điều 30. Trách nhiệm mua bảo hiểm
 • Điều 31. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm
 • Điều 32. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm
 • Mục 4. BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA
 • Điều 33. Đối tượng bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm
 • Điều 34. Triển khai bảo hiểm
 • Mục 5. CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
 • Điều 35. Chế độ tài chính
 • Điều 36. Chế độ báo cáo
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 37. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 38. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 329/2016/TT-BTC để xử lý: