Thông tư 92/2015/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 92/2015/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 92/2015/TT-BGTVT quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Số hiệu: 92/2015/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 31/12/2015 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 92/2015/TT-BGTVT quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH BẰNG XE Ô TÔ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Cơ quan tổ chức lựa chọn
 • Điều 5. Tiêu chí tổ chức thực hiện lựa chọn
 • Điều 6. Trình tự triển khai lựa chọn
 • Điều 7. Thời gian thực hiện
 • Chương II XÂY DỰNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN
 • Điều 8. Kế hoạch lựa chọn
 • Điều 9. Tổ chuyên gia đánh giá
 • Chương III TỔ CHỨC LỰA CHỌN
 • Điều 10. Quy cách Hồ sơ lựa chọn
 • Điều 11. Chuẩn bị, nộp, sửa đổi, rút, tiếp nhận, quản lý Hồ sơ lựa chọn
 • Điều 12. Mở Hồ sơ lựa chọn
 • Chương IV ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ
 • Điều 13. Nguyên tắc đánh giá Hồ sơ
 • Điều 14. Làm rõ Hồ sơ
 • Điều 15. Đánh giá tính hợp lệ của Hồ sơ
 • Điều 16. Đánh giá về năng lực và điều kiện kinh doanh
 • Điều 17. Đánh giá về kỹ thuật
 • Điều 18. Tổng hợp kết quả đánh giá
 • Chương V PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG KHAI KẾT QUẢ LỰA CHỌN
 • Điều 19. Xét duyệt lựa chọn
 • Điều 20. Phê duyệt kết quả lựa chọn
 • Điều 21. Công khai kết quả lựa chọn
 • Chương VI QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN
 • Điều 22. Sở Giao thông vận tải tổ chức lựa chọn
 • Điều 23. Đơn vị vận tải tham gia lựa chọn
 • Điều 24. Tổ chuyên gia đánh giá
 • Chương VII XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN
 • Điều 25. Xử lý tình huống trong tổ chức lựa chọn
 • Điều 26. Xử lý vi phạm trong hoạt động lựa chọn
 • Chương VIII TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH
 • Điều 27. Tổng cục Đường bộ Việt Nam
 • Điều 28. Sở Giao thông vận tải
 • Điều 29. Đơn vị tham gia lựa chọn được lựa chọn
 • Điều 30. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC 1
 • PHỤ LỤC 2
 • PHỤ LỤC 3
 • PHỤ LỤC 4

Ngày 31/12/2015, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 92/2015/TT-BGTVT quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô. 

Tiêu chí tổ chức thực hiện lựa chọn

1. Tuyến vận tải hành khách cố định phải nằm trong quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Giờ xe xuất bến phải nằm trong biểu đồ chạy xe đã được cơ quan có thẩm quyền công bố và chưa có đơn vị khai thác.

3. Giờ xe xuất bến phải có từ 02 đơn vị trở lên đăng ký khai thác tuyến thành công (tính cho cả hai đầu tuyến).

Nội dung Kế hoạch lựa chọn bao gồm:

1. Tuyến vận tải.

2. Giờ xe xuất bến.

3. Thời gian, địa điểm bắt đầu tiếp nhận Hồ sơ lựa chọn.

4. Thời gian hết hạn tiếp nhận Hồ sơ lựa chọn.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức mở Hồ sơ lựa chọn.

6. Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và điều kiện kinh doanh theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này và Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Nguyên tắc đánh giá Hồ sơ

Việc đánh giá Hồ sơ phải căn cứ vào nội dung đánh giá Hồ sơ lựa chọn, Hồ sơ đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ Hồ sơ để đảm bảo lựa chọn được đơn vị tham gia lựa chọn có đủ năng lực, kinh nghiệm và có phương án tổ chức vận tải phù hợp để thực hiện.

Thông tư 92/2015/TT-BGTVT này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 92/2015/TT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 92/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 92/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 92/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật