Quyết định 3326/QĐ-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3326/QĐ-BTNMT

Tiêu đề: Quyết định 3326/QĐ-BTNMT năm 2015 Quy chế thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường Số hiệu: 3326/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Thái Lai Ngày ban hành: 18/12/2015 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 3326/QĐ-BTNMT năm 2015 Quy chế thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THU THẬP, ĐĂNG KÝ, LƯU GIỮ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và ...
 • QUY CHẾ THU THẬP, ĐĂNG KÝ, LƯU GIỮ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA BỘ TÀI ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Đầu mối thông tin khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Chương II THU THẬP THÔNG TIN VỀ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH
 • Điều 5. Thu thập thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước
 • Điều 6. Thu thập thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà ...
 • Điều 7. Hình thức và cách thức gửi phiếu thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành
 • Điều 8. Xử lý thông tin và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
 • Chương III ĐĂNG KÝ VÀ LƯU GIỮ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Điều 9. Đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
 • Điều 10. Đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách ...
 • Điều 11. Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở được mua bằng ...
 • Điều 12. Giao nộp và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký
 • Điều 13. Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Chương IV THU THẬP THÔNG TIN VỀ ỨNG DỤNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Điều 14. Thu thập thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp ...
 • Điều 15. Hình thức và cách thức cung cấp thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và ...
 • Chương V CẬP NHẬT VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Điều 16. Cập nhật thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
 • Điều 17. Công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
 • Điều 18. Công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 19. Xử lý vi phạm
 • Điều 20. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC CÁC BIỂU MẪU

Ngày 18/12/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 3326/QĐ-BTNMT Quy chế thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/12/2015.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3326/QĐ-BTNMT để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 3326/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3326/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3326/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3326/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật