Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ Người ký: Trần Anh Tuấn, Đào Quang Thu Ngày ban hành: 11/12/2015 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU ...
 • Chương I SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 • Điều 1. Vị trí và chức năng
 • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
 • Chương II PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
 • Điều 4. Vị trí và chức năng
 • Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Điều 6. Tổ chức và biên chế
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • Điều 9. Trách nhiệm thi hành

Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cơ cấu tổ chức và biên chế

Sở Kế hoạch và đầu tư có Giám đốc và không quá 03 Phó giám đốc

Cơ cấu tổ chức có các phòng sau:

 • Văn phòng;
 • Thanh tra;
 • Và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
 • Phòng Tổng hợp, Quy hoạch;
 • Phòng Đăng ký kinh doanh;
 • Phòng Kinh tế ngành;
 • Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư;
 • Phòng Kinh tế đối ngoại;
 • Phòng Khoa giáo, Văn xã;
 • Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân.
 • Riêng Thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh có thể bổ sung thêm 1 phòng so với quy định.
 • Phòng Tài chính – kế hoạch

Là cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu và giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về tài chính, tài sản. Tổ chức và biên chế của phòng Tài chính – kế hoạch gồm có trưởng phòng, không quá 03 phó trưởng phòng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ, trong số đó có ít nhất 1 người được phân công phụ trách lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện là người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các trưởng phòng, phó trưởng phòng. Biên chế công chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trong tổng số biên chế công chức của huyện được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao hàng năm.

Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV có hiệu lực từ ngày 25/1/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV

Đang cập nhật