Thông tư 09/2015/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 09/2015/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 09/2015/TT-BXD hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 09/2015/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Hồng Hà Ngày ban hành: 29/12/2015 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 09/2015/TT-BXD hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở CÔNG VỤ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở CÔNG VỤ
 • Điều 4. Quy định về quản lý sử dụng nhà ở công vụ
 • Điều 5. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ
 • Điều 6. Cơ quan quản lý nhà ở công vụ
 • Điều 7. Đơn vị quản lý vận hành nhà
 • Điều 8. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý người thuê nhà ở công vụ
 • Chương III HỢP ĐỒNG THUÊ, GIÁ THUÊ, THANH TOÁN TI
 • Điều 9. Trình tự, thủ tục thuê nhà ở công vụ
 • Điều 10. Hợp đồng thuê nhà ở công vụ
 • Điều 11. Giá cho thuê nhà ở công vụ
 • Điều 12. Thanh toán tiền thuê nhà ở công vụ
 • Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của người thuê nhà
 • Điều 14. Thu hồi nhà ở công vụ
 • Điều 15. Trình tự, thủ tục thu hồi và cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ
 • Chương IV BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở CÔNG VỤ NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG QUẢN LÝ SỬ ...
 • Điều 16. Trình tự báo cáo tình hình quản
 • Điều 17. Nội dung và chế độ báo cáo
 • Điều 18. Những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng nhà ở công vụ
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 19. Trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương trong quản lý sử dụng nhà ở công vụ
 • Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 21. Trách nhiệm của Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 22. Trách nhiệm của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 01 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ
 • PHỤ LỤC SỐ 02 MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN QUẢN LÝ VẬN HÀNH, BẢO TRÌ VÀ QUẢN LÝ CHO THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ
 • PHỤ LỤC SỐ 03 MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ
 • PHỤ LỤC SỐ 04 MẪU QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THU HỒI
 • PHỤ LỤC SỐ 05 MẪU BIỂU BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở CÔNG VỤ
 • PHỤ LỤC SỐ 06 MẪU BIỂU BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở CÔNG VỤ

Ngày 29/12/2015, Bộ Xây dựng đã ban hành 09/2015/TT-BXD hướng dẫn quản lý sử dụng nhà công vụ gồm quy định quản lý sử dụng nhà ở công vụ; trình tự, thủ tục cho thuê nhà ở công vụ; phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở công vụ; hợp đồng thuê nhà ở công vụ; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ.

Việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ đwocj quy định cụ thể tại Chương 2 Nghị định số 09/2015/TT-BXD.

Việc thuê nhà ở công vụ phải có hợp đồng thuê nhà ở công vụ theo mẫu quy định.

Giá thuê nhà ở công vụ

 • Bao gồm các chi phí quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê trong quá trình sử dụng nhà ở;
 • Không bao gồm tiền sử dụng đất;
 • Giá cho thuê được xem xét, điều chỉnh khi Nhà nước có thay đổi về khung giá hoặc giá cho thuê nhà ở công vụ;

Người thuê trực tiếp chi trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ đối với tiền sử dụng các dịch vụ như cung cấp điện, nước, điện thoại, internet, trông giữ xe các loại và các dịch vụ khác 

Các chi phí cấu thành giá cho thuê nhà ở công vụ bao gồm chi phí quản lý vận hành, chi phí bảo trì và chi phí quản lý cho thuê nhà ở công vụ.

Người thuê nhà ở công vụ trực tiếp thanh toán tiền thuê nhà ở công vụ theo đúng số tiền và thời hạn đã ghi trong Hợp đồng thuê nhà ở công vụ với đơn vị quản lý vận hành.

Tổ chức đang trực tiếp quản lý người thuê nhà ở công vụ khấu trừ tiền lương của người thuê nhà ở công vụ để thanh toán tiền thuê nhà cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ khi người thuê nhà ở công vụ không trả tiền thuê trong 03 tháng liên tục.

Quyền và nghĩa vụ của người thuê nhà ở công vụcũng được quy định cụ thể tại Thông tư này.

Việc thu hồi như sau

 • Thông báo cho người thuê nhà và chỉ đạo đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ rà soát lại hiện trạng nhà ở công vụ đã được bố trí cho thuê để tiến hành ký biên bản bàn giao nhà ở công vụ
 • Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản, đơn vị quản lý vận hành và người thuê nhà tiến hành việc quyết toán, thanh lý hợp đồng
 • Thời hạn để các bên tiến hành ký Biên bản bàn giao và thu hồi nhà ở công vụ tối đa không quá 60 ngày. thời hạn thu hồi nhà ở công vụ tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi nhà ở công vụ có hiệu lực thi hành.

Thông tư số 09/2015/TT-BXD quy định thủ tục cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ.

Thông tư 09/2015/TT-BXD có hiệu thi hành từ ngày 16/02/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 09/2015/TT-BXD để xử lý:

Tin tức về Thông tư 09/2015/TT-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 09/2015/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 09/2015/TT-BXD

Đang cập nhật