Quyết định 66/2015/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 66/2015/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 66/2015/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai Số hiệu: 66/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong Ngày ban hành: 21/12/2015 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 66/2015/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016. Thay thế Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 17 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi ...
 • QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ...
 • Chương I VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 • Điều 1. Vị trí, chức năng
 • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Chương II CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
 • Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 4. Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn có trách nhiệm
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 66/2015/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 66/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 66/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 66/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 66/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật