Văn bản khác 84/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 84/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2015 triển khai thi hành Nghị định 52/2015/NĐ-CP về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật do tỉnh Thái Nguyên ban hành Số hiệu: 84/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Nhữ Văn Tâm Ngày ban hành: 16/11/2015 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2015 triển khai thi hành Nghị định 52/2015/NĐ-CP về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật do tỉnh Thái Nguyên ban hành

 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2015/NĐ-CP NGÀY 28/5/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • 1. Mục đích
 • 2. Yêu cầu
 • II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
 • 1. Xây dựng thể chế về quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
 • 2. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP
 • 3. Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng khai thác, sử dụng, cập nhật văn bản vào cơ sở dữ liệu quốc gia ...
 • 4. Tổ chức thu thập, cập nhật và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp ...
 • 5. Tổ chức triển khai thực hiện trích xuất từ cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tích hợp vào cổng, ...
 • 6. Nâng cấp, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia
 • 6. Phối hợp nâng cấp, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia
 • 7. Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào cơ sở dữ ...
 • 8. Tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Sở Tư pháp
 • 2. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố ...
 • 3. Sở Thông tin và Truyền thông
 • 4. Sở Tài chính
 • 5. Sở Ngoại vụ
 • 6. Các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan
 • IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 84/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 84/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 84/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 84/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 84/KH-UBND

Đang cập nhật