Quyết định 3317/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3317/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 3317/QĐ-UBND năm 2012 Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012- 2015 tỉnh Quảng Nam Số hiệu: 3317/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Quang Ngày ban hành: 17/10/2012 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường

Mục lục Quyết định 3317/QĐ-UBND năm 2012 Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012- 2015 tỉnh Quảng Nam

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Chương trình Mục tiêu Quốc ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện ...
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nhiệm vụ
 • Chương II CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 4. Trưởng ban- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam
 • Điều 5. Các Phó Trưởng ban và các thành viên chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về các lĩnh vực sau đây ...
 • Điều 6. Các thành viên trong Ban Điều hành ngoài nhiệm vụ chính được Trưởng ban phân công còn có trách ...
 • Điều 7. Quan hệ với các Sở, Ban, Ngành, các địa phương và các tổ chức chính trị, xã hội khác để thực ...
 • Điều 8. Quan hệ với các nhà tài trợ
 • Chương III NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
 • Điều 9. Mọi hoạt động của Ban Điều hành phải tuân thủ các qui định của pháp luật và Quy chế hoạt động ...
 • Điều 10. Ban Điều hành Chương trình họp thường xuyên 6 tháng một lần để đánh giá kết quả hoạt động và ...
 • Điều 11. Định kỳ 6 tháng một lần các thành viên Ban Điều hành báo cáo Trưởng ban kết quả thực hiện nhiệm ...
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Các thành viên Ban điều hành Chương trình chịu trách nhiệm thi hành và hoàn thành tốt nhiệm ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3317/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3317/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3317/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3317/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3317/QĐ-UBND

Đang cập nhật