Quyết định 51/2015/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 51/2015/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 51/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Số hiệu: 51/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Đinh Quốc Thái Ngày ban hành: 22/12/2015 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 51/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO UBND TỈNH, CHỦ TỊCH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện ...
 • QUY CHẾ THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỒNG NAI ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc chung
 • Điều 3. Nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
 • Điều 4. Phân loại các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
 • Điều 5. Nội dung thông tin phải cập nhật các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
 • Chương II TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VIỆC THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM ...
 • Điều 6. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai
 • Điều 7. Trách nhiệm của sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ UBND ...
 • Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn kiểm tra
 • Điều 9. Nội dung kiểm tra
 • Điều 10. Hình thức và căn cứ kiểm tra
 • Điều 11. Quyết định kiểm tra và thành lập Đoàn kiểm tra
 • Điều 12. Tổ chức kiểm tra
 • Điều 13. Kết quả kiểm tra
 • Điều 14. Hồ sơ kiểm tra
 • Chương III CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO
 • Điều 15. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh
 • Điều 16. Trách nhiệm của sở, ban, ngành
 • Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 18. Thời hạn thông tin, báo cáo định kỳ
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 19. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hướng dẫn thực hiện
 • Điều 20. Triển khai thực hiện quy chế
 • Điều 21. Sửa đổi, bổ sung quy chế
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 51/2015/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 51/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 51/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 51/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 51/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật