Thông tư liên tịch 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Hồng Hà, Trần Anh Tuấn Ngày ban hành: 08/12/2015 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư liên tịch 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH ĐO ĐẠC BẢN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ
 • Điều 3. Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ
 • Chương II TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
 • Điều 4. Đo đạc bản đồ viên hạng II - Mã số: V.06.06.16
 • Điều 5. Đo đạc bản đồ viên hạng III - Mã số: V.06.06.17
 • Điều 6. Đo đạc bản đồ viên hạng IV - Mã số: V.06.06.18
 • Chương III BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
 • Điều 7. Nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp
 • Điều 8. Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
 • Điều 9. Cách xếp lương
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 10. Điều khoản áp dụng
 • Điều 11. Tổ chức thực hiện
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • Điều 13. Trách nhiệm thi hành
 • PHƯƠNG ÁN CHUYỂN XẾP VIÊN CHỨC CÁC NGẠCH CHUYÊN NGÀNH TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ SANG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN ...

Thông tư liên tịch 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ.

Thông tư liên tịch số 57/2015 ban hành áp dụng cho đối tượng là các viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Thông tư liên tịch 57/2015

Đo đạc viên bản đồ hạng II

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo: tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành trắc địa, bản đồ, viễn thám, đất đai, địa chính, địa lý hoặc chuyên ngành khác. Nếu không đúng chuyên ngành thì tham gia chương trình bồi dưỡng chuyên ngành, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; có trình độ ngoại ngữ bậc 3, trình độ tin học đạt chuẩn, chứng chỉ bồi dưỡng viên chức đo đạc hạng II.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: có năng lực chuyên môn xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu chuyên môn nghiệp vụ để đào tạo, có ít nhất 01 (một) đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, nắm vững chiến lược phát triển về đo đạc bản đồ…

Viên chức đo đạc bản đồ từ hạng III lên hạng II phải có thời gian gần nhất giữ chức viên chức hạng III từ đủ 02 năm trở lên hoặc chức danh tương đương từ đủ 09 năm trở lên.

Và các tiêu chuẩn đối với các viên chức hạng III, hạng IV.

Bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp

Bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp sau đây:

Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đo đạc bản đồ viên hạng II đối với viên chức đang giữ ngạch trắc địa bản đồ viên chính; hạng III đối với viên chức đang giữ ngạch trắc địa bản đồ viên; hạng IV đối với viên chức đang giữ các ngạch trắc địa bản đồ viên cao đẳng và trắc địa bản đồ viên trung cấp.

Cách xếp lương đối với viên chức đo đạc bản đồ sẽ theo quy định của Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Chức danh nghề nghiệp đo đạc bản đồ viên hạng II theo bậc, hệ số lương của viên chức loại A2 với hệ số lương từ 4,40 đến 6,78.

Chức danh nghề nghiệp đo đạc bản đồ viên hạng III theo bậc, hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương từ 2,34 đến 4,98.

Chức danh nghề nghiệp đo đạc bản đồ viên hạng IV theo bậc, hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương từ 1,86 đến 4,06.

Xếp lương khi hết thời gian tập sự và được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Thông tư liên tịch số 57/2015

Việc xếp lương sẽ theo trình độ của viên chức đo đạc bản đồ khi được bổ nhiệm chính thức và được bổ nhiệm vào hạng nào:

 • Đối với trình độ tiến sĩ (hạng III), xếp loại viên chức A1, bậc 3/9, hệ số lương 3.0.
 • Đối với trình độ thạc sĩ khi hạng (III), xếp loại viên chức A1, bậc 2/9, hệ số lương 2,67
 • Đối với trình độ đại học hạng (III), xếp loại viên chức A1, bậc 1/9, hệ số lương 2,34
 • Đối với trình độ cao đẳng hạng (IV), xếp loại viên chức B, bậc 2/12, hệ số lương 2,06
 • Đối với trình độ trung cấp hạng (IV), xếp loại viên chức B, bậc 1/12, hệ số lương 1,86

Thông tư liên tịch 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày 01/2/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV

Đang cập nhật