Quyết định 178/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 178/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 178/QĐ-TTg năm 2016 về Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận 196-TB/TW về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới” do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 178/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam Ngày ban hành: 28/01/2016 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Quyết định 178/QĐ-TTg năm 2016 về Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận 196-TB/TW về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 196-TB/TW NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16 ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
  • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 196-TB/TW NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ ĐỀ ÁN ...
  • I. MỤC ĐÍCH
  • II. YÊU CẦU
  • III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
  • IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

Ngày 28/01/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 178/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận 196-TB/TW về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”.

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 196-TB/TW.

Thông qua việc triển khai một số giải pháp bảo đảm thực hiện bình đẳng giới, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ và giảm khoảng cách giới trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao.

Một số hoạt động chủ yếu

+ Tiếp tục quán triệt, làm chuyển biến nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

+ Tăng cường tham mưu việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật.

+ Đẩy mạnh việc thực hiện tốt các chủ trương về tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo...

Quyết định 178/QĐ-TTg này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/01/2016.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 178/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 178/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 178/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 178/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 178/QĐ-TTg

Đang cập nhật