Quyết định 39/2015/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 39/2015/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 39/2015/QĐ-UBND quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng Số hiệu: 39/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Huỳnh Đức Thơ Ngày ban hành: 21/12/2015 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 39/2015/QĐ-UBND quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CÁC NHIÊM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố ...
 • Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 30/2005 ...
 • Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Chủ tịch UBND ...
 • QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích khái niệm
 • Điều 3. Thời gian thực hiện nhiệm vụ KH"CN
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐỐI VỚI VIỆC QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP THÀNH PHỐ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ ...
 • Mục I. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU HÀNG NĂM
 • Điều 4. Các nguồn hình thành nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 5. Yêu cầu đối với đề tài KH"CN
 • Điều 6. Yêu cầu đối với đề án khoa học
 • Điều 7. Yêu cầu đối với dự án sản xuất thử nghiệm
 • Điều 8. Yêu cầu đối với dự án KH"CN
 • Điều 9. Yêu cầu đối với nhiệm vụ KH"CN tiềm năng
 • Điều 10. Yêu cầu đối với chương trình KH"CN
 • Điều 11. Trình tự xác định danh mục nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 12. Phương thức giao thực hiện nhiệm vụ KH"CN
 • Mục II. TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP NHIỆM VỤ KH"CN
 • Điều 13. Điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 14. Thông báo tuyển chọn
 • Điều 15. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 16. Mở và kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 17. Hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 18. Đánh giá hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 19. Phê duyệt kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp
 • Điều 20. Phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ KH"CN
 • Mục III. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU, TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG VÀO THỰC TẾ CÁC NHIỆM VỤ KH"CN
 • Điều 21. Kiểm tra nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 22. Điều chỉnh hợp đồng
 • Điều 23. Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 24. Xếp loại nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 25. Xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 26. Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH"CN và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả
 • Điều 27. Giao nộp, lưu giữ và quyền sở hữu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 28. Ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH"CN
 • Mục IV. QUẢN LÝ KINH PHÍ
 • Điều 29. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 30. Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 31. Thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 32. Phân cấp phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 33. Cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 34. Thanh quyết toán và thanh lý Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 35. Phương thức sử dụng kinh phí
 • Điều 36. Mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
 • Chương III QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐỐI VỚI VIỆC QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • Điều 37. Xây dựng danh mục nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 38. Quản lý nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 39. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 40. Phê duyệt kinh phí và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 41. Thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH"CN
 • Chương IV NHIỆM VỤ KH&CN KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • Điều 42. Đánh giá, thẩm định, đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH"CN không sử dụng ngân sách ...
 • Chương V TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
 • Điều 43. Trách nhiệm và quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ
 • Điều 44. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 45. Trách nhiệm và quyền hạn của chủ nhiệm nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 46. Trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng KH"CN tư vấn xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, giao trực ...
 • Điều 47. Trách nhiệm của tổ thẩm định
 • Điều 48. Trách nhiệm của chuyên gia tư vấn độc lập
 • Chương VI KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 49. Khen thưởng
 • Điều 50. Xử lý vi phạm hành chính
 • Điều 51. Xử lý các trường hợp chậm trễ
 • Điều 52. Xử lý các nhiệm vụ KH"CN cấp thành phố được đánh giá “không đạt”
 • Điều 53. Trường hợp dừng thực hiện nhiệm vụ KH"CN cấp thành phố
 • Điều 54. Hoàn trả kinh phí
 • Điều 55. Xử lý vi phạm đối với nhiệm vụ KH"CN cấp cơ sở
 • Điều 56. Khiếu nại, tố cáo
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 57. Tổ chức thực hiện
 • Điều 58. Bổ sung, hoàn thiện Quy định
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 39/2015/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 39/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 39/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 39/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 39/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật