Văn bản khác 5386/KH-BHXH

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 5386/KH-BHXH

Tiêu đề: Kế hoạch 5386/KH-BHXH năm 2015 cải cách hành chính năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Số hiệu: 5386/KH-BHXH Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh Ngày ban hành: 30/12/2015 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Kế hoạch 5386/KH-BHXH năm 2015 cải cách hành chính năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

 • KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016
 • I. MỤC TIÊU
 • II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 • 1. Cải cách thủ tục hành chính
 • 2. Cải cách tổ chức bộ máy
 • 3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức
 • 4. Cải cách tài chính công
 • 5. Hiện đại hóa hành chính
 • 6. Công tác chỉ đạo điều hành
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Ban Tổ chức cán bộ
 • 2. Ban Pháp chế
 • 3. Ban Tài chính - Kế toán
 • 4. Ban Kế hoạch và Đầu tư
 • 5. Văn phòng
 • 6. Trung tâm Công nghệ thông tin
 • 7. Ban Kiểm tra
 • 8. Ban Tuyên truyền
 • 9. Các Ban nghiệp vụ khác
 • 10. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • 11. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • PHỤ LỤC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 5386/KH-BHXH để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 5386/KH-BHXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 5386/KH-BHXH

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 5386/KH-BHXH

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 5386/KH-BHXH

Đang cập nhật