Quyết định 1499/QĐ-BHXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1499/QĐ-BHXH

Tiêu đề: Quyết định 1499/QĐ-BHXH năm 2015 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP điện tử giai đoạn 2016-2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Số hiệu: 1499/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh Ngày ban hành: 10/12/2015 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 1499/QĐ-BHXH năm 2015 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP điện tử giai đoạn 2016-2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36a/NQ-CP NGÀY 14/10/2015 CỦA CHÍNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36a/NQ-CP NGÀY 14/10/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN ...
 • A. MỤC TIÊU
 • B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 • I. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hồ sơ, biểu mẫu ...
 • II. Xây dựng phương án kết nối liên thông cơ sở dữ liệu giữa các cơ đơn vị trong toàn Ngành và với các ...
 • III. Xây dựng cơ sở pháp lý, hạ tầng và hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc về đối tượng tham ...
 • IV. Tổ chức đào tạo, tập huấn
 • C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1499/QĐ-BHXH ngày 10/12/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1499/QĐ-BHXH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1499/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1499/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1499/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1499/QĐ-BHXH

Đang cập nhật